Jak wygląda odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Kto tej odpowiedzialności podlega? Czy możliwe jest nieumyślne naruszenie dyscypliny?
Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 nr 14, poz. 114 z późn. zm.), reguluje między innymi zagadnienia takie jak: kto odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jakie czyny stanowią takowe naruszenia, jak wygląda procedura w sprawach orzekania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz jaki jest katalog kar za wskazane w ustawie przewinienia. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają:
● osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymującej środki publiczne lub zarządzającego mieniem tych jednostek;