We wspólnym stanowisku organizacje te podkreśliły, że obecna nieprecyzyjna definicja budowli jest przedmiotem wielu sporów przed sądami administracyjnymi. Ale i one nie dały jasnych rozstrzygnięć. A problem w tym, że aktualne przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie określają jednoznacznie, co jest budowlą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Odsyłają do definicji zawartej w prawie budowlanym (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), która wylicza przykładowe obiekty, jakie należy uznać za budowle. Nie rozstrzyga to jednak wątpliwości interpretacyjnych.

Autorzy pisma podkreślają, że niedoprecyzowanie pojęcia budowli powoduje marnotrawstwo publicznych pieniędzy wydawanych przez samorządy na ekspertyzy i analizy prawne w celu dochodzenia swoich racji. Zwracają też uwagę na koszty postępowań przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi.

– Ze względu na mnogość różnego rodzaju budowli, katalog ich powinien znaleźć się przynajmniej w załączniku do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, bez względu na to, czy eksploatacyjnie dana budowla powstała opierając się na prawie budowlanym, czy też prawie geologicznym i górniczym, bądź też innych – czytamy w piśmie.

Stowarzyszenie i związek podkreślają, że dla celów podatkowych fakt powstania budowli opartej na takim czy innym prawie nie powinien mieć znaczenia. O jej opodatkowaniu czy też zwolnieniu z daniny powinno przesądzać wyłącznie to, czy dany obiekt jest budowlą oraz czy służy do prowadzenia działalności gospodarczej, a więc do osiągania zysku.

– Powszechność opodatkowania budowli pozwala na równe traktowanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i nie prowadzi do dyskryminacji jednych podmiotów kosztem pozostałych – podkreślają organizacje w swoim stanowisku.

Podatek od budowli wykorzystywanych w działalności gospodarczej wynosi maksymalnie 2 proc. ich wartości.

Nowa definicja

Budowlą, zgodnie z projektem zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ma być obiekt wymieniony w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do ustawy (np. budowle na terenach elektrowni PKWiU 42.22.13.0, budowle wodne z wyłączeniem melioracji wodnych PKWiU 42.91.10.0) oraz niewymienione w tym załączniku urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego: przyłącze, urządzenie instalacyjne, ogrodzenie, plac postojowy, plac pod śmietnik.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w konsultacjach

Kodeks budowlany jednak w dwóch częściach? Miał ułatwić inwestycje, budzi same wątpliwości >>