Od 1 stycznia 2015 r. przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) mają zawierać katalog obiektów, które podlegają opodatkowaniu. Wynika to z projektu nowelizacji przygotowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, który obecnie jest w konsultacjach. Spotkał się on z przychylnym przyjęciem samorządów, m.in. zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
We wspólnym stanowisku organizacje te podkreśliły, że obecna nieprecyzyjna definicja budowli jest przedmiotem wielu sporów przed sądami administracyjnymi. Ale i one nie dały jasnych rozstrzygnięć. A problem w tym, że aktualne przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie określają jednoznacznie, co jest budowlą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Odsyłają do definicji zawartej w prawie budowlanym (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), która wylicza przykładowe obiekty, jakie należy uznać za budowle. Nie rozstrzyga to jednak wątpliwości interpretacyjnych.
Autorzy pisma podkreślają, że niedoprecyzowanie pojęcia budowli powoduje marnotrawstwo publicznych pieniędzy wydawanych przez samorządy na ekspertyzy i analizy prawne w celu dochodzenia swoich racji. Zwracają też uwagę na koszty postępowań przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi.