Sankcje za usunięcie drzew mają być łagodniejsze. Zdaniem samorządowców grzywny powinny być niższe na wsiach, a bardziej rygorystyczne w miastach
Wysokość kar administracyjnych za nielegalną wycinkę drzew i krzewów zostanie obniżona o jedną trzecią. Tę i inne istotne zmiany w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) przewiduje projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw, który przygotowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Trwają właśnie konsultacje społeczne tych propozycji. Zakończą się do 13 grudnia 2013 r.
Nowelizacja zawiera przepisy korzystne dla właścicieli nieruchomości i inwestorów budowlanych. Kara pieniężna za zniszczenie albo usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia będzie teraz równa dwukrotności opłaty wymierzanej przy legalnym usunięciu zadrzewień. Obecnie obowiązująca sankcja przewiduje wypłacenie trzykrotności tej kwoty. Wprowadzona zostanie także możliwość obniżenia wysokości kary o 50 proc. w przypadku usunięcia – bez wymaganego zezwolenia – drzewa złamanego lub wywróconego albo obumarłego krzewu.
Taką samą preferencję zyskają osoby w złej sytuacji finansowej (o niskim dochodzie na członka rodziny), które dokonają wycinki bez pozwolenia. W tym przypadku to wójt, burmistrz lub prezydent miasta będą mogli obniżyć wysokość sankcji o połowę. Warunkiem skorzystania z tej ulgi będzie wycięcie zadrzewień na własnej nieruchomości i dla celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zdaniem Edwarda Trojanowskiego, sekretarza generalnego Związku Gmin Wiejskich, przepisy te, choć wprowadzają pewne ułatwienia, nie są jednak wystarczające.
– Konieczne jest rozgraniczenie regulacji dotyczących usuwania drzew w miastach i na obszarach wiejskich. Nie ulega wątpliwości, że w miastach ochrona zadrzewień powinna być bardziej rygorystyczna. Na wsiach powinny zostać wprowadzone odrębne, odpowiednio niższe, wysokości opłat i kar za wycinkę – uważa.
Jego zdaniem niezbędne jest również wprowadzenie możliwości umarzania takich kar w wyjątkowych przypadkach.
– Przepisom brakuje elastyczności, a dla wielu osób sankcje za wycinkę są i nadal pozostaną wygórowane. – wskazuje.
W nowelizacji ustawy zawarto także istotną zmianę dotyczącą kwalifikowania drzew jako wymagających zezwolenia na usunięcie. Obecnie wymóg uzyskania zgody jest niezbędny, gdy ich wiek przekracza 10 lat. W projekcie zaproponowano, by obowiązek ten był uzależniony od obwodu drzewa przy podstawie pnia.
– To bardzo ważna zmiana, która w praktyce uprości stosowanie przepisów. Obecnie określenie wieku stwarza mieszkańcom ogromne trudności – wskazuje Karolina Kładko, główny specjalista ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie.
Projekt zmian w ustawie przewiduje też m.in. możliwość usunięcia drzew lub krzewów bez zezwolenia w stanie wyższej konieczności, np. gdy zagrażają one zdrowiu lub życiu ludzi. W dalszym ciągu jednak będą do tego uprawnione tylko wybrane służby, jak np. straż pożarna. A nie właściciele nieruchomości.

Zmienią się zasady uzyskiwania zgód na wycinkę drzew

Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy