Aby uzyskać kwalifikacje niezbędne do gospodarowania odpadami, konieczne będzie zaliczenie pisemnego testu, który składa się z 40 pytań. Egzamin zostanie zaliczony, jeśli kandydat uzyska co najmniej 75 proc. prawidłowych odpowiedzi. Tak wynika z rozporządzenia ministra środowiska z 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. nr 1186), które dziś wchodzi w życie.
W stosunku do poprzednich rozwiązań poszerzono zakres wiadomości, które ma zweryfikować egzamin. W teście pojawią się pytania dotyczące prowadzenia ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz monitoringu. Ponadto dotychczasowe przepisy określające zakres sprawdzianu uzupełniono o znajomość wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, np. postępowanie w przypadku zakłóceń pracy urządzeń.
W odniesieniu do składowisk odpadów sprawdzana będzie umiejętność naliczania opłat za składowanie oraz inne działania dotyczące prowadzenia takich wysypisk, np. postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Wymagania na test uzupełniono też o zagadnienia dotyczące podziemnego składowania śmieci.
Egzamin organizowany będzie raz na kwartał, o ile został złożony co najmniej jeden wniosek o jego przeprowadzenie. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznaczy jego termin, o którym powiadamia się zainteresowanych (nie później niż na 30 dni przed datą sprawdzianu). Jednak w przypadku gdy zainteresowany wyrazi zgodę na skrócenie okresu powiadomienia, o terminie i miejscu egzaminu powiadamia się zainteresowanego nie później niż na 10 dni przed jego datą.
W razie uzasadnionej niemożności przystąpienia do sprawdzianu wyznacza się, na wniosek zainteresowanego, nowy termin testu.
Rozporządzenie określa także wysokość wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej. Na przykład przewodniczący komisji za egzamin otrzyma 2,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 22 października 2013 r.