Rada miasta nie może zmusić włodarza do udziału w swoich sesjach. O tej zasadzie przypomniał wicewojewoda dolnośląski. Badał on pod względem legalności uchwałę rady miejskiej w Polanicy-Zdroju w sprawie statutu miasta.
Kontrolowany akt w par. 92 zawierał postanowienie nakładające na burmistrza obowiązek udziału w sesjach rady miasta, a na zaproszenie przewodniczących komisji – również w posiedzeniach komisji.
Taki zapis, zdaniem organu nadzorczego, naruszył ustawę o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. nr 594, z późn. zm. – dalej u.s.g.). Zgodnie z jej art. 30 ust. 1 do zadań wójta należą w szczególności:
● przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
● określanie sposobu wykonywania uchwał;
● gospodarowanie mieniem komunalnym;
● wykonywanie budżetu;
● zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
„Uczestniczenie w sesjach rady gminy jest więc jedynie uprawnieniem wójta jako organu przygotowującego projekty uchwał rady gminy, a nie jest jego obowiązkiem” – wskazuje wicewojewoda dolnośląski. „(...) Należy uznać, że art. 30 ust. 1 u.s.g. wyczerpująco określa kompetencje wójta i Rada nie ma upoważnienia do określania ich w sposób przekraczający ustawowy katalog” – czytamy w rozstrzygnięciu.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dolnośląskiego z 1 lipca 2013 r., NK-N.4131.110.55.2013.AS.