Lokalni radni nie mogą podejmować uchwał w sprawach majątkowych, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu, bo to stanowi nieuprawnioną ingerencję w kompetencje organu wykonawczego – wynika z rozstrzygnięcia wojewody lubuskiego.
Problem dotyczy ustalania zasad wydzierżawiania i użyczania nieruchomości stanowiących własność gminy, a konkretnie relacji pomiędzy dwoma regulacjami ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Pierwsza (art. 30 ust. 2) mówi o tym, że mieniem komunalnym gospodaruje organ wykonawczy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta.