Lokalni radni nie mogą podejmować uchwał w sprawach majątkowych, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu, bo to stanowi nieuprawnioną ingerencję w kompetencje organu wykonawczego – wynika z rozstrzygnięcia wojewody lubuskiego.
Problem dotyczy ustalania zasad wydzierżawiania i użyczania nieruchomości stanowiących własność gminy, a konkretnie relacji pomiędzy dwoma regulacjami ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Pierwsza (art. 30 ust. 2) mówi o tym, że mieniem komunalnym gospodaruje organ wykonawczy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Druga (art. 18 ust. 2 pkt 9) wskazuje, że rada gminy podejmuje uchwały w sprawach majątkowych danej jednostki samorządu terytorialnego przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieokreślony.
W interpretacji przepisów przedstawionej w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda lubuski wskazuje, że art. 18 ust. 2 pkt. 9 należy traktować jako wyjątek względem art. 30 ust. 2, wobec czego wykładnia rozszerzająca tego pierwszego jest niedopuszczalna.
„Przekazanie przez ustawodawcę pewnych spraw do kompetencji rady gminy jest wyjątkiem, który musi być interpretowany ściśle i nie może prowadzić do podejmowania przez radę uchwał w sprawach ważnych z punktu widzenia gospodarki finansowej czy też komunalnej.
Rada gminy władna jest określić w drodze aktu prawa miejscowego wyłącznie te zasady gospodarowania mieniem komunalnym, do których odsyła delegacja ustawowa zawarta w art. 18 ust 2 pkt 9” – tłumaczy organ nadzoru.
W takiej sytuacji nieważna jest uchwała radnych jednej z lubuskich gmin, w której próbowali sobie zagwarantować podejmowanie uchwał również w sprawach majątkowych mieszczących się w zakresie zwykłego zarządu.
„O wydzierżawieniu i użyczeniu nieruchomości gminnej na okres do trzech lat decyduje bowiem samodzielnie organ wykonawczy gminy, jest to jego wyłączna kompetencja i rada gminy nie jest władna w tym zakresie uchwalić zasad bądź też wyrażać zgodę indywidualną w przypadku ich braku” – przypomina wojewoda.

ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubuskiego, nr NK-I.4131.31.2013.AHor.