Rajcowie nie mogą zobowiązać wójta do przygotowania projektu określonej uchwały – uznał wojewoda łódzki w rozstrzygnięciu nadzorczym.
W tym przypadku radni miasta i gminy Działoszyn, decydując o realizacji jednego z zadań własnych ich gminy, zobowiązali burmistrza do przygotowania projektu uchwały wprowadzającej odpowiednie zmiany w budżecie. Zdaniem radnych uchwała była zasadna, bo cała rada okazała się zgodna co do konieczności pilnego dokonania zmian w budżecie. Bez nich ważna ze społecznego punktu widzenia inwestycja nie doszłaby do skutku.
Burmistrz polecenie co prawda wykonał i projekt opracował, ale wojewoda uznał, że nie powinien, i dlatego uchwałę unieważnił. Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.
„W zaistniałej sytuacji rada posiada jedynie prawo dokonania zmian w budżecie i to wyłącznie jeżeli zgłoszenie zmian zostanie zainicjowane przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego” – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym. A więc rajcowie mogą przegłosować zmiany w budżecie, jeśli z własnej woli zwróci się o to do nich burmistrz, a nie odwrotnie.
Reklama
Co więcej, jak wskazał wojewoda, radni w ogóle nie mają prawa do uchwalania wiążących burmistrza wytycznych. Taka możliwość nie została bowiem wymieniona wśród kompetencji rady w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, a zgodnie z konstytucyjną zasadą legalizmu organy władzy publicznej mogą podejmować jedynie takie działania, które przepisy wyraźnie dla nich przewidują. „Rada może określić cele i priorytety, a nie polecić załatwienie jednej bądź nawet kilku konkretnie wymienionych spraw” – dodaje wojewoda.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego nr PNK-I.4131.941.2012.