Do 30 kwietnia 2012 roku przedsiębiorcy, którzy zajmują się odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców, muszą złożyć sprawozdania ze swojej działalności w pierwszym kwartale tego roku. Taki wymóg nakłada na nich nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której część przepisów weszła w życie 1 stycznia 2012 roku.

Zgodnie z ustawą muszą oni przekazać właściwym wójtom, burmistrzom i prezydentom miast informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania.

Mają też wskazać instalacje (wysypiska, segregatornie, zakłady przetwarzania), do których trafiły śmieci, oraz liczbę mieszkańców, od których zabrali odpady. Obowiązek ten mają zrealizować, korzystając z odpowiedniego formularza, który powinien być w rozporządzeniu do ustawy. 

I tu pojawia się kłopot – rozporządzenia ciągle nie ma, jest tylko jego projekt.

Ból głowy dla gmin

– Brak rozporządzenia to problem, bo nie wiadomo, na jakim druku złożyć sprawozdanie. To jest sytuacja patowa, w której z jednej strony mamy wymóg nałożony na przedsiębiorców, a z drugiej nie ma przepisu, który pozwalałby prawidłowo wykonać obowiązek – mówi Monika Byśkiniewicz z firmy Byś.

Dane, które przedsiębiorcy mają przekazywać wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, mają służyć gminom np. do sprawowania nadzoru nad rynkiem odpadów komunalnych.

To ważne, gdyż zgodnie z nowelizacją to na samorządach spocznie obowiązek związany z całą gospodarką odpadami komunalnymi na ich terenie. Będą pobierać opłaty od mieszkańców za odbiór śmieci, a firmy, które mają to realizować, będą wybierane przez gminy w przetargach. Taką kontrolę nad systemem gospodarki odpadami każda gmina ma przejąć najpóźniej do 1 lipca 2013 roku.

Dane, które do nich mają trafiać, posłużą też do corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

– Brak aktu wykonawczego ze wzorem sprawozdania jest większym problemem dla samorządów. Przedsiębiorcom sprawozdania nie są do niczego potrzebne. Natomiast na podstawie danych zawartych w takich sprawozdaniach mają powstawać wojewódzkie plany gospodarki odpadami – mówi Dariusz Matlak, prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. 

Gmina musi przejąć kontrolę nad odpadami
Najpóźniej 1 lipca 2013 roku w każdej gminie musi funkcjonować nowy system gospodarki odpadami, w którym to samorząd decyduje o stawkach za odbiór śmieci i za recykling odpadów.
Regulamin utrzymania czystości i porządku

Gmina musi opracować nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na swoim terenie najpóźniej do 1 stycznia 2013 roku.
Działalność przedsiębiorców

Firmy, które dziś odbierają odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i mają zezwolenie na taką działalność, mogą ją wykonywać do końca 2012 roku bez wpisywania się do gminnego rejestru działalności regulowanej.

W oparciu o te informacje ma zostać przygotowany cały nowy system gospodarki odpadami, z większą rolą samorządów. Dariusz Matlak zaznacza, że fakt, iż do tej pory nie ma rozporządzenia oraz innych aktów wykonawczych, przełoży się na opóźnienia związane z funkcjonowaniem całego systemu na nowych zasadach.