Rady Gminy Terespol, chcąc zmienić siedzibę swojego urzędu, podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia w tym zakresie konsultacji z mieszkańcami. W par. 2 uchwały wskazała, iż uprawnionymi do udziału w konsultacjach będą mogły być jedynie osoby, które w dniu konsultacji będą posiadać czynne prawo wyborcze do rady gminy.
To postanowienie w drodze kontroli nadzorczej zostało uznane przez wojewodę lubelskiego za niezgodne z przepisami.
Zauważył on, że z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) wynika, że w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami. Tym samym ustalenie kategorii podmiotów czy ograniczenie kręgu osób uprawnionych do czynnego udziału w konsultacjach nie mieści się w granicach opisanej delegacji.
– Fakt pozbawienia praw publicznych, praw wyborczych czy też ubezwłasnowolnienie mieszkańca gminy nie jest jednoznaczne z pozbawieniem go prawa udziału w konsultacjach. Nie można też stwierdzić, by okoliczność, iż dana osoba pozbawiona jest praw wyborczych czy też została ubezwłasnowolniona, odbiera jej cechę świadczącą o byciu mieszkańcem gminy – wskazywała Jolanta Szołno-Koguc, wojewoda lubelski.
W świetle powyższego jej zdaniem należało stwierdzić nieważność tego paragrafu.

Rozstrzygnięcie nadzorcze, wojewody lubelskiego NR NK-BP-II.4131.53.2012.