Uwaga - w marcu rusza nabór do pierwszej w 2012 roku edycji programu wsparcia budownictwa socjalnego. Do wzięcia jest 60 mln zł.
Kto może się starać o pieniądze
O finansowe wsparcie z budżetu państwa mogą starać się podmioty, do których ustawowych lub statutowych zadań należy zapewnianie schronienia lub mieszkania potrzebującym, tj. gminy, związki międzygminne, powiaty czy organizacje pożytku publicznego.
Środki będą wypłacana z budżetu Funduszu Dopłat ulokowanych w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Na co można wykorzystać pulę gotówki
Środki przez beneficjentów programów mogą być wykorzystywane m.in. na budowę, remont, zakup budynków i lokali mieszkalnych.
W latach 2007 – 2011 odbyło się już 10 edycji składania wniosków do programu wsparcia budownictwa socjalnego. Dofinansowano ogółem 7 623 lokali socjalnych, 85 mieszkań chronionych oraz 816 miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych.
Od II edycji w 2009 r. gminy mogą ubiegać się także o finansowe wsparcie na tworzenie mieszkań komunalnych niestanowiących lokali socjalnych.
W tej formule, w wyniku dotychczasowego finansowania, powstanie 1 422 mieszkań komunalnych (w tym 88 mieszkań dla powodzian).
W przypadku inwestycji realizowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego powstało 197 lokali.
Budżet państwa na rok 2012 przewiduje zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na finansowe wsparcie budownictwa socjalnego kwotą 120 mln zł, po 60 mln zł na każdą z edycji.
– Jest to najwyższa kwota, jaką dotychczas zaplanowano na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy – wskazuje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
W zeszłym roku na dofinansowanie programu wsparcia budownictwa socjalnego przeznaczono z budżetu państwa kwotę 80 mln zł. Pozwoliło to na dofinansowanie wszystkich wniosków poprawnych od strony formalnej. Gminy jednak nie w pełni wykorzystały dedykowane środki. Z zaplanowanych 80 mln zł wykorzystano ok. 76,5 mln zł.
Gminy narzekają
Mimo to gminy narzekają na zbyt małą pomoc państwa.
– Formy wsparcia budownictwa socjalnego są konieczne, jednak ilość oferowanej pomocy to kropla w morzu potrzeb.
Skala uzyskiwanych obecnie przez gminę Częstochowa lokali socjalnych kształtuje się na poziomie 100 – 150 mieszkań rocznie.
Potrzeby są zaś trzykrotnie większe – wskazuje Jarosław Kapsa z Urzędu Miasta Częstochowa.

Podstawa prawna
Ustawa z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. nr 251, poz. 1844, z późn. zm).