Projekt planu zawierający część graficzną i tekstową muszą być spójne ze sobą. W przeciwnym razie - plan może zostać unieważniony.
Rada Gminy Kalinowo, działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.) – dalej u.p.z.p., oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Wojewoda warmińsko-mazurski, badając legalność uchwały, doszedł do wniosku, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa i stwierdził jej nieważność.
Doszedł on do wniosku, iż tekst planu i załącznik graficzny do niego (rysunek planu) nie są ze sobą spójne. Takie działanie zaś należy uznać za nieprawidłowe.

Stosownie bowiem do art. 15 ust. 1 u.p.z.p. wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z przepisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. Także tereny oznaczone w planie odpowiednimi symbolami powinny znaleźć odzwierciedlenie w ustaleniach szczegółowych części tekstowej.

Z przedstawionej dokumentacji planistycznej wynikało również, iż tekst projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu i tekst uchwały różniły się między sobą (natomiast rysunki były identyczne).
Z dokumentacji prac planistycznych nie wynikało natomiast, skąd wzięły się rozbieżności, skoro nie były wynikiem uwzględnienia uwag do planu, ponieważ takowych nie zgłoszono.
„Wprowadzenie zmian w ustaleniach planu powinno być poprzedzone ponownym jego wyłożeniem do publicznego wglądu, czego jednak nie uczyniono” – podkreślił w rozstrzygnięciu Marian Podziewski, wojewoda warmińsko-mazurski.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego nr Pn.4131.27.2012