Podczas ostatniego posiedzenia zespołu systemu finansów publicznych poświęconego zmianom w ustawie uzgodniono trzy istotne kwestie:

● deficyt sektora samorządowego będzie liczony jako różnica między dochodami i wydatkami wszystkich samorządów, a nie jak do tej pory tylko suma deficytów, bez uwzględnienia budżetów, które miały nadwyżkę.

● jeśli planowany deficyt sektora samorządowego przekroczy uzgodnione progi, to redukcja deficytu będzie proporcjonalna do deficytu danej jednostki samorządu terytorialnego

● w uzasadnieniu projektowanej ustawy ma się znaleźć informacja, że za dopuszczenie do deficytu samorządów są odpowiedzialne nie tylko one.

Zdaniem ekspertów propozycje idą w stronę realizacji postulatów samorządów. – Wciąż kluczową kwestią jest to, czy limit deficytu będzie liczony kwotowo – jak chce resort finansów, czy procentowo – jak domagają się samorządy – uważa Maciej Rapkiewicz, ekspert Instytutu Sobieskiego.