Zachwiane priorytety

Ze strażników gminnych, którzy zajmują się przede wszystkim łapaniem kierowców przekraczających prędkość na drodze, już dawno przestali być dumni koledzy po fachu.

– Straże, które w 99 proc. przypadków koncentrują się wyłącznie na wystawianiu mandatów z fotoradarów, psują opinię o naszej formacji. Naszym zadaniem jest przede wszystkim pilnowanie porządku publicznego i pomaganie obywatelom – przypomina Jacek Pietraszewski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Białymstoku. Również Najwyższa Izba Kontroli napominała w zeszłym roku, że część samorządów traktuje kontrolę ruchu drogowego jako narzędzie ukierunkowane przede wszystkim na zwiększenie dochodów własnych gminy (pismo KKT-4114-02/2010).

Zadaniem straży gminnych jest pilnowanie porządku i pomoc obywatelom

Problem dostrzegli ostatnio w większym stopniu również politycy. W tym roku mają się zmienić zasady prowadzenia statystyk mandatowych, które corocznie muszą sporządzać straże gminne. Niebawem pokażą one dokładnie, ile wystawionych mandatów pochodziło z fotoradarów i ile dokładnie pieniędzy wpłynęło z tego tytułu do gminnych kas.

Precyzyjna statystyka

Ma to być możliwe dzięki zmianie rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży (Dz.U. z 2009 r. nr 196, poz. 1520). W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwają właśnie uzgodnienia międzyresortowe. W tabeli dotyczącej rodzajów wykroczeń i sposobu reakcji na nie dokonano po raz pierwszy podziału wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji na wykroczenia ujawnione przez fotoradary i pozostałe naruszenia.

„Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie uzyskiwania informacji na temat angażowania się straży w działania dotyczące ujawniania i represjonowania wykroczeń ujawnionych fotoradarami oraz w inne wykroczenia” – podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w uzasadnieniu projektu nowelizacji rozporządzenia. Pozwoli to poznać skalę problemu nadmiernego zainteresowania poszczególnych straży gminnych (miejskich) kontrolą fotoradarową.

– Tam gdzie ograniczają się one do wystawiania fotoradarów, mieszkańcy często nawet nie wiedzą, że mogą zgłosić się do straży z prośbą o interwencję – podkreśla Jacek Pietraszewski.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz.U. z 2009 r. nr 196, poz. 1520).

Etap legislacyjny: Projekt