Lokale wynajmowane z mieszkaniowego zasobu gminy należą się tylko gospodarstwom domowym o niskich dochodach.
Radni nie mogą w uchwale wprowadzić wyjątków od tej zasady. Tak uznał wojewoda dolnośląski, unieważniając uchwałę rady, zgodnie z którą prezydent Wałbrzycha mógł wynająć lokal niezależnie od kryterium dochodowego i od tego, czy warunki mieszkaniowe danej osoby są zaspokojone czy nie.
Radni, podejmując uchwałę, wskazali, że kryterium dochodowe nie będzie brane pod uwagę, w sytuacji gdy lokal ma powierzchnię powyżej 80 mkw. oraz gdy zaistniała konieczność zamiany lokali, np. budynek, który osoba starająca się o mieszkanie z zasobu gminnego dotychczas zamieszkiwała, został przeznaczony do kapitalnego remontu, rozbiórki lub został uznany za nienadający się do stałego pobytu ludzi.
Organ nadzoru, kwestionując uchwałę, powołał się na art. 4 ust. 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 733). Zgodnie z nim gmina ma zadanie zapewnić lokale socjalne oraz zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe tych gospodarstw domowych, które mają niskie dochody. Musi to robić na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie. Natomiast ust. 1 cytowanego artykułu stanowi, że zadaniem własnym gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
Zdaniem wojewody z powyższego wynika, że gmina może lokale pochodzące z gminnego zasobu mieszkaniowego przeznaczyć do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych tych osób, które mają niskie dochody.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody z 30 listopada 2011 r., sygn. NR NK-N.4131.891.2011.JK8.