Samorządy mogą decydować, gdzie alkohol może być spożywany, podawany i sprzedawany. Podejmując uchwały dotyczące tych kwestii, muszą respektować ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Okazuje się, że nie radzą sobie z jej interpretacją.
Przykładem jest uchwała rady gminy Wielopole Skrzyńskie, która wprowadziła zasadę, że zakaz sprzedaży alkoholu w odległości mniejszej niż 50 m m.in. od szkoły, kościoła, cmentarza i stadionu nie obowiązuje, jeżeli zarządcy wymienionych obiektów wyrażą na to zgodę. Uchwałę tę unieważnił wojewoda podkarpacki. Uznał, że art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, na którym oparła się rada gminy, upoważnia ją jedynie do określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu, np. odległości od miejsc chronionych. Nie daje on jednak radnym prawa do uzależniania możliwości sprzedaży alkoholu od czyjejś zgody.
Kolejnym przykładem na to, że samorządy nie radzą sobie z interpretacją ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest uchwała podjęta przez radę miasta Ząbki. Radni postanowili prowadzić dodatkowy czasowy zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu podczas imprez masowych i miejskich festynów. Tymczasem zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości samorząd może wprowadzić taki zakaz w konkretnych miejscach, o ile mają one charakter religijny, kulturowy lub pełnią określoną funkcję wychowawczą. Zdaniem wojewody mazowieckiego imprezy masowe i festyny takiego charakteru nie miały. Nie przekonał go argument, że zdarzały się na nich niepożądane incydenty związane z nadużyciem alkoholu. Jak zauważył organ, konieczność zachowania spokoju nie wystarcza, by sprzedaży alkoholu zakazać.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego NR P.II. 4131.2.131.2011z późn. zm.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego NR LEX-I. 4131.86.2011.MZ.