Otwarty konkurs ofert przeprowadzony na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego przestanie być wyłączną drogą do zatrudniania przez samorządy dziennych opiekunów. Taka zmiana dotycząca art. 45 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.) znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Dzienny opiekun jest osobą, która zajmuje się maluchami w swoim domu lub lokalu należącym do pracodawcy. Zatrudniać mogą go zarówno samorządy, jak i podmioty prywatne. W przypadku tych pierwszych wybór dziennych opiekunów musi być dokonany w trybie określonym w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.). Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaproponowało odejście od tego sztywnego wymogu i w art. 45 ustawy znajdzie się zapis o tym, że wybór dziennych opiekunów ma odbywać się w sposób otwarty i konkurencyjny.
– Umożliwienie stosowania przepisów analogicznych jak przy rekrutacji na stanowiska urzędnicze przyspieszy i usprawni proces zatrudniania dziennych opiekunów – mówi Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor wydziału polityki społecznej i zdrowia Urzędu Miasta w Krakowie.
W projekcie znalazły się też zmiany związane z rejestrowaniem w gminie żłobka lub klubu dziecięcego – rozszerzony będzie zakres danych, jakie będzie trzeba podać w składanym wniosku, o adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu podmiotu zamierzającego prowadzić taką placówkę.
– Dzięki takim informacjom można będzie szybciej skontaktować się z właścicielem, jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości w trakcie rejestracji, a także później w ramach sprawowanego przez samorząd nadzoru nad miejscami opieki – podkreśla Elżbieta Kois-Żurek.
Inna istotna z punktu widzenia gmin oraz podmiotów prywatnych zmiana, która jest zawarta w projekcie, wiąże się z obowiązkiem sporządzania sprawozdań z realizacji ustawy żłobkowej. Resort rodziny chce, aby było w nich więcej informacji. Dlatego poza liczbą zatrudnionych w nich osób według stanowisk pracy trzeba będzie dodatkowo uwzględnić ich płeć oraz to, czy jest to dla nich główne miejsce pracy. W sprawozdaniach będzie również wykazywana liczba wolontariuszy oraz dzieci, które są objęte dofinansowaniem ze środków publicznych oraz UE. Ponadto podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy będzie zobligowany do podania liczby podopiecznych, ich wieku oraz płci, liczby dzieci niepełnosprawnych, a także informacji o czasie otwarcia placówki i o tym, czy jest to przyzakładowa instytucja opieki.
Doprecyzowana zostanie też treść art. 15 i 39 ustawy, tak aby jednoznacznie wskazywały, że dyrektorem, pracownikiem żłobka i klubu oraz dziennym opiekunem może być osoba, która nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym i nie została skazana za inne przestępstwo umyślne.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy