Nasza gmina zamierza wywłaszczyć kilka nieruchomości pod drogi publiczne. Co do zasady musimy wypłacić odszkodowanie. Ale czy możemy sami zaproponować albo wręcz narzucić właścicielom inne nieruchomości zamiast odszkodowania? Pozwoliłoby to na odciążenie wydatków budżetowych, które uległy zwiększeniu wskutek COVID-19. Może tarcza antykryzysowa reguluje te sytuacje?Tarcza antykryzysowa (czyli specustawa o COVID-19) w wielu artykułach nawiązywała do określonych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.), ale nie w odniesieniu do problematyki związanej z ustalaniem odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod drogi publiczne. W konsekwencji, dokonując oceny prawnej poruszonej w zapytaniu problematyki, należy oprzeć się przede wszystkim na ustawie o gospodarce nieruchomościami.