Lokalni włodarze nie mogą wprowadzać nowego rodzaju opłat drogowych ani na przejściach dla pieszych, ani na przejazdach dla rowerzystów – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na petycję.
Osoba, która o to zapytała, wyjaśniła, że opłaty miałyby być pobierane przez automaty umieszczone na sygnalizatorach (do wywołania światła). Miałoby to zwiększyć bezpieczeństwo ruchu. Resort podkreślił jednak, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) nie przewiduje takiej możliwości.
Natomiast rada gminy ma prawo do określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek (w granicach stawek maksymalnych) opłat tylko określonych w tej ustawie, tj. targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, reklamowej oraz od posiadania psów.
Jak podkreśliło MF, organ stanowiący (rada gminy) i wykonawczy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) nie mają uprawnień do uchwalania nowych podatków i opłat lokalnych, m.in. na przejściach dla pieszych Ma je bowiem jedynie parlament.
Ministerstwo przypomniało też, że kwestie opłat za korzystanie z dróg publicznych reguluje z kolei ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, ze zm.). Zgodnie jej art. 13, korzystający z nich są zobowiązani do ponoszenia opłat za:
  • postój aut na drogach publicznych,
  • przejazdy po drogach krajowych samochodów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów.
Ponadto, korzystający z dróg publicznych mogą być zobowiązani do ponoszenia opłat za:
  • przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągu dróg publicznych,
  • przeprawy promowe na drogach publicznych.
MF podkreśliło, że tak samo, jak w przypadku podatków i opłat lokalnych, nowe rodzaje opłat mogą być ustanowione jedynie w drodze ustawowej.
W drugiej petycji padło natomiast pytanie o możliwość pobierania opłaty za przejazd na skrzyżowaniach dróg równorzędnych, rond, przejazdów, w celu pozyskania pieniędzy na poprawę bezpieczeństwa i utrzymanie dróg. W tym jednak przypadku Ministerstwo Finansów odesłało do resortu infrastruktury.
Odpowiedzi MF z 28 sierpnia 2020 r. na petycję, nr ST1.056.6.2020; z 8 września 2020 r. na petycję, nr ST8.056.1.2020