20 lipca przypada termin złożenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta części B sprawozdania SP-1 dotyczącego podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. W tym roku trzeba w nim także ująć zwolnienia, jakie z powodu koronawirusa uzyskali w lokalnych podatkach przedsiębiorcy
Organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego przekazują sprawozdanie SP-1 ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.
Przypomnijmy, że w części A sprawozdania złożonej w styczniu należało wykazać:
  • wysokość stawek podatku od nieruchomości;
  • średnie ceny skupu żyta i drewna określone uchwałą rady gminy i przyjmowane na potrzeby wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym.
Reklama
Natomiast w części B sprawozdania, którą należy złożyć do 20 lipca roku podatkowego, wykazuje się:
  • podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym;
  • podstawy opodatkowania zwolnione od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin.

Reklama

Efekt COVID-19

Jeśli rada gminy skorzystała z uprawnień wynikających z rozwiązań antykryzysowych i wprowadziła w drodze uchwały, za część 2020 r., zwolnienie z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, to muszą one znaleźć odzwierciedlenie w części B sprawozdania SP-1. Wątpliwości może budzić to, jak określić w metrach kwadratowych podstawę opodatkowania zwolnioną od podatku na mocy uchwał rady gminy, skoro zwolnienie to ma charakter podmiotowy, a podmioty chcące z niego skorzystać, nie muszą składać w tym zakresie wniosków.
Trzeba w tej sytuacji pamiętać, że ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170; ost.zm. M.P. z 2019 r. poz. 1020) nakładają na podatników, w razie zaistnienia w ciągu roku zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, obowiązek:
  • składania informacji (osoby fizyczne), lub
  • korekty deklaracji (osoby prawne).
Jednocześnie organ podatkowy jest w takiej sytuacji zobowiązany do dokonania zmiany decyzji, którą ustalono podatek. Jeśli więc podatnik spełnia warunki określone w uchwale rady gminy, to choć nie jest zobowiązany do złożenia wniosku o zastosowanie zwolnienia z podatku od nieruchomości, musi złożyć stosowną informację lub skorygować deklarację na podatek od nieruchomości. To one staną się podstawą prawidłowego określenia danych w kolumnie 4 części B sprawozdania SP-1.

Możliwość aktualizacji

Część B sprawozdania SP-1 należy wypełnić i przekazać po podpisaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do właściwej regionalnej izby obrachunkowej do 20 lipca 2020 r. Sprawozdanie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Regionalna izba obrachunkowa przekazuje otrzymaną od organów podatkowych część B sprawozdania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ma obowiązekto zrobić do do 31 lipca danego roku podatkowego.
Po złożeniu sprawozdania istnieje możliwość zaktualizowania lub skorygowania go, jednak:
  • jeśli stan w zakresie informacji zawartych w części B ulegnie zmianie po 30 czerwca (np. kolejne podmioty skorzystają z rozwiązań antykryzysowych), nie należy dokonywać aktualizacji tej części sprawozdania, aktualizacji podlega jedynie część A sprawozdania;
  • jeśli w części A lub B błędnie wprowadzono dane, należy dokonać korekty sprawozdania.
Aktualizacji części A organ podatkowy dokonuje niezwłocznie i przekazuje ją do właściwej regionalnej izby obrachunkowej. Izba ta przekazuje ją do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania aktualizacji.
Procedura jest taka sama w przypadku stwierdzenia błędu w części A lub B sprawozdania – organ podatkowy przekazuje poprawioną wersję do właściwej izby obrachunkowej niezwłocznie, a ta przesyła ją do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania aktualizacji.
DGP
Tabela. Na co należy zwrócić uwagę, wypełniając sprawozdanie
Sekcja Zasady odzwierciedlania danych Najczęściej popełniane błędy
Podatek od nieruchomości • Dane należy podać w podziale na stawki podatku od nieruchomości wynikające z obowiązującej uchwały rady gminy. • Wykazywane powierzchnie i powierzchnie użytkowe trzeba wpisać w metrach kwadratowych z dokładnością do 1 mkw. z pominięciem cyfr po przecinku. Uwaga! Wyjątkiem od zasady wykazywania powierzchni w metrach kwadratowych jest wiersz 1.2 dotyczący powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, w którym powierzchnię wykazuje się w hektarach z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. • Wartość opodatkowanych lub zwolnionych z podatku budowli należy wpisać w pełnych złotych, tj. z pominięciem cyfr po przecinku. • Dane wykazywane w kolumnie „Podstawa opodatkowania” dotyczą przypisu należności podatkowych (decyzje ustalające, deklaracje/decyzje określające) zarówno osób fizycznych, jak i prawnych według stanu na 30 czerwca. • Dane wykazywane w kolumnie „Podstawa zwolniona” dotyczą podstaw opodatkowania zwolnionych z podatku od nieruchomości na mocy uchwał rad gmin (bez zwolnień ustawowych). • W przypadku gdy zróżnicowano daną stawkę np. w zakresie budynków mieszkalnych (poz. 1.5. sprawozdania) i zajdzie potrzeba dodania kolejnych pozycji, konieczne jest zaznaczenie przy odpowiedniej pozycji (w tym przykładzie 1.5.) kwadratu: „zróżnicowano stawki”, a następnie podanie w górnym wierszu ekranu w kolumnie „Wyszczególnienie” tytułu/przedmiotu opodatkowania, w kolumnie „Stawka/Cena” – zróżnicowanej stawki, w kolumnie „Dotyczy” wpisanie odpowiedniego wiersza (tego którego stawki zróżnicowano – zgodnie z przykładem 1.5.). Uwaga! W kolumnie „Dotyczy” będą dostępne tylko te pozycje, dla których zaznaczono w formularzu kwadrat „Zróżnicowano stawki”, w związku z czym w pierwszej kolejności należy wskazać, które stawki zróżnicowano, a dopiero później dodać nowe wiersze. Wykazywanie: • powierzchni z dokładnością do centymetra (z cyframi po przecinku), • wartości w złotych z dokładnością do 1 grosza (z cyframi po przecinku), • w wierszu 1.2 powierzchni w metrach kwadratowych, zamiast w hektarach, • w wierszu 1.2 powierzchni zwolnionych ustawowo, • w sprawozdaniu wyłącznie danych dotyczących osób fizycznych, z pominięciem osób prawnych.
Podatek rolny • Dane należy wypełnić odrębnie dla gruntów stanowiących gospodarstwa rolne (wiersz 2.1) i pozostałych gruntów (wiersz 2.2). Uwaga! Grunty pozostałe to takie, które nie stanowią gospodarstwa rolnego, podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym, tj. grunty o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego. Powierzchnie w hektarach lub hektarach przeliczeniowych wykazuje się z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. • Dane wykazywane w kolumnie „Podstawa opodatkowania” dotyczą przypisu należności podatkowych (decyzje ustalające, deklaracje/decyzje określające) zarówno osób fizycznych, jak i prawnych według stanu na dzień 30 czerwca. • Dane wykazywane w kolumnie „Podstawa zwolniona” dotyczą podstaw opodatkowania zwolnionych z podatku na mocy uchwał rad gmin (bez ulg i zwolnień ustawowych). • Grunty, których dotyczy ulga inwestycyjna, wykazuje się jedynie wtedy, gdy mimo odliczenia nakładów inwestycyjnych podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku rolnego – zwykle będzie to ostatni rok korzystania z ulgi inwestycyjnej, w pozostałych przypadkach, tj. gdy należny podatek rolny wynosi 0 zł, powierzchni się nie wykazuje. • Jeżeli rada gminy nie podjęła uchwały obniżającej średnią cenę skupu żyta, to należy podać cenę wynikającą z komunikatu GUS. Uwaga! W takiej sytuacji nie należy wprowadzać zmian w pozycji 4.3. formularza. • Wykazywanie powierzchni w metrach kwadratowych zamiast w hektarach lub hektarach przeliczeniowych. • Podawanie w kolumnie „Podstawa opodatkowania” powierzchni zwolnionych ustawowo (w szczególności gruntów klasy V i VI). • Niewykazywanie w wierszu 2.2 „Grunty pozostałe” danych mimo opodatkowywania tego typu gruntów podatkiem rolnym. • Wprowadzanie zmian w pozycji 4.3. formularza, pomimo niepodjęcia przez radę gminy uchwały o obniżeniu średniej ceny skupu żyta.
Podatek leśny • Należy wykazać dane odrębnie dla lasów (wiersz 3.1) i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych (wiersz 3.2). • Powierzchnie w hektarach wykazuje się z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. • Dane wykazywane w kolumnie „Podstawa opodatkowania” dotyczą przypisu należności podatkowych (decyzje ustalające, deklaracje/decyzje określające) zarówno osób fizycznych, jak i prawnych według stanu na 30 czerwca. • Dane wykazywane w kolumnie „Podstawa zwolniona” dotyczą podstaw opodatkowania zwolnionych z podatku od nieruchomości na mocy uchwał rad gmin (bez ulg i zwolnień ustawowych). • Jeżeli rada gminy nie podjęła uchwały obniżającej średnią cenę skupu drewna, to należy podać cenę wynikającą z komunikatu GUS. Uwaga! W takiej sytuacji nie należy wprowadzać zmian w pozycji 4.5. formularza. • Wykazywanie powierzchni w metrach kwadratowych zamiast w hektarach. • Wykazywanie w kolumnie „Podstawa opodatkowania” powierzchni zwolnionych ustawowo. • Wykazywanie w wierszu 3.1 łącznie powierzchni lasów wraz z lasami wchodzącymi w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, zamiast rozłącznego wykazania tych powierzchni w wierszach 3.1 i 3.2. • Wykazywanie w wierszu 3.2 powierzchni lasów wychodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych obniżonej o 50 proc. • Wprowadzanie zmian w pozycji 4.5. formularza mimo niepodjęcia przez radę gminy uchwały o obniżeniu średniej ceny skupu drewna. ©℗
Podstawa prawna:
• rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2455)