Jednolitych zasad przekazywania tej informacji nie ma, stąd wszystkie sposoby, jakie wymyśli dana placówka, są dozwolone. Ale pod warunkiem uzyskania zgody rodziców i zadbania o bezpieczeństwo danych.
Koniec czerwca i początek lipca to w niektórych żłobkach czas na poinformowanie rodziców o wynikach rekrutacji. To, w jaki sposób placówka dopełni tego obowiązku, zależy od podmiotu prowadzącego – stwierdza w najnowszym komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych. Wynika to z faktu, że ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 326, ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568) nie zawiera jednolitych zasad ogłaszania informacji o przyjęciu bądź nieprzyjęciu malucha do żłobka. Istnieje więc możliwość udostępnienia tych informacji e-mailowo bądź telefonicznie, o ile podmiot tworzący żłobek pozyskał od rodziców lub opiekunów informacje o ich numerach telefonów lub adresach skrzynek elektronicznych. Podstawą prawną do przetwarzania danych kontaktowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 3a wspomnianej wyżej ustawy.
UODO przypomina jednak, że zakres pozyskanych danych kontaktowych musi być adekwatny i niezbędny do celu ich udostępnienia, jakim będzie poinformowanie rodzica lub opiekuna o przyjęciu lub nieprzyjęciu jego dziecka do żłobka oraz stosowny do przyjętego sposobu informowania. Urząd podkreśla, że tę kwestię powinien określać statut podmiotu prowadzącego żłobek.