Wykaz skrótów:

Tarcza antykryzysowa 2.0 – nowelizacja ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

Tarcza antykryzysowa 3.0 – ustawa z 30 kwietnia o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, obecnie jest procedowana w Senacie

Ustawa o odpadach – ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797)

Nowelizacja ustawy o odpadach z 23 stycznia 2020 r. – ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z 23 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 150)

U.c.p.g. – ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284)

Rozporządzenie ws. postępowania z odpadami medycznymi – rozporządzenie ministra zdrowia z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975)

Rozporządzenie ws. selektywnej zbiórki – rozporządzenie ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2028)

WIĘCEJ PRZECZYTASZ TUTAJ >>>>>