Maksymalnie 100 tys. zł wynosi kwota pożyczki płynnościowej, o jaką mogą występować podmioty ekonomii społecznej (PES). Przeznaczyć ją można np. na opłacenie czynszu lub zakup wyposażenia.
PES to organizacje zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (np. długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne), które prowadzą działalność gospodarczą, nienastawioną na zysk. Jest ich ok. 100 tys. i należą do nich m.in. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe.
To do nich kierowany jest nowy instrument wsparcia, czyli specjalna pożyczka płynnościowa. Mogą się o nią ubiegać PES-y spełniające cztery podstawowe kryteria, a mianowicie: prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej, funkcjonowanie przez okres minimum 12 miesięcy oraz posiadanie co najmniej jednego zamkniętego roku obrotowego, zaliczanie się do sektora mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw oraz posiadanie zdolności do spłaty zaciągniętej pożyczki.