Maksymalnie 100 tys. zł wynosi kwota pożyczki płynnościowej, o jaką mogą występować podmioty ekonomii społecznej (PES). Przeznaczyć ją można np. na opłacenie czynszu lub zakup wyposażenia.
PES to organizacje zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (np. długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne), które prowadzą działalność gospodarczą, nienastawioną na zysk. Jest ich ok. 100 tys. i należą do nich m.in. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe.
To do nich kierowany jest nowy instrument wsparcia, czyli specjalna pożyczka płynnościowa. Mogą się o nią ubiegać PES-y spełniające cztery podstawowe kryteria, a mianowicie: prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej, funkcjonowanie przez okres minimum 12 miesięcy oraz posiadanie co najmniej jednego zamkniętego roku obrotowego, zaliczanie się do sektora mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw oraz posiadanie zdolności do spłaty zaciągniętej pożyczki.
Pożyczka może wynosić do 100 tys. zł i można ją przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności. Uzyskane środki mogą więc zostać wykorzystane na regulowanie zobowiązań, zapłacenie czynszu, zakup wyposażenia czy na pokrycie kosztów zatrudnienia personelu, w tym wynagrodzeń pracowników.
Udzielaniem pożyczek zajmują się instytucje pośredniczące, wybrane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (na razie wyłoniona została jedna – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, ale wkrótce mają dołączyć kolejne). Co istotne, pożyczki są udzielane na preferencyjnych warunkach – z niskim oprocentowaniem, okresem spłaty wynoszącym maksymalnie 48 miesięcy oraz bez prowizji i żadnych opłat. Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach będzie można je spłacać w ratach kwartalnych zamiast miesięcznych.
Poza pożyczkami płynnościowymi PES-y mogą też ubiegać się o instrumenty wsparcia przewidziane w przepisach ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.), takie jak: dofinansowania do wynagrodzeń pracowników wypłacane przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy oraz umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne.