Jesteśmy organizacją pozarządową. Na zlecenie samorządu wykonujemy zadanie publiczne związane z pielęgnowaniem kultury i języka regionalnego. Z powodu epidemii wiele naszych działań nie doszło do skutku i mamy problem z realizacją umowy, jaką podpisaliśmy z urzędem. Czy grożą nam z tego tytułu jakieś konsekwencje?
Pewne przepisy w tej kwestii zawiera nowelizacja specustawy o COVID-19. Dotyczą one sytuacji, w której zlecone działania „zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii”. Artykuł 15zzl ust. 1 uprawnia organ zlecający (np. wójta, burmistrza, prezydenta miasta) do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na nie. Z kolei ust. 2 tego artykułu wprowadza zasadę mówiącą, że w takim przypadku „niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie (…) nie może skutkować uznaniem dotacji na realizację zadania publicznego w tej części za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi”.
Bardziej generalne, dotyczące tego problemu, przepisy pojawiają się w art. 15zzzzzb, dodanym ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa. Jego ust. 2 przewiduje możliwość zmiany umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, jeżeli „okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 (…) mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy”. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: