Jestem radnym i jednocześnie właścicielem sklepu przemysłowo-spożywczego. Mam umowę z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Na jej podstawie w moim sklepie zaopatrują się osoby, którym OPS przyznał zasiłki okresowe na świadczenie w naturze. Rada gminy zarzuca mi wykorzystywanie mienia komunalnego i chce mi wygasić mandat. Nie zgadzam się z tym, gdyż po wydaniu artykułów beneficjentom pomocy społecznej środki właściwie należą już do nich – nie są już komunalne. Czy pozbawienie mnie mandatu będzie uzasadnione?
Tak, w opisanej sprawie naruszony bowiem został zakaz z art. 24f ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.). Przepis ten zakazuje używania przez radnego mienia komunalnego gminy w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
A nie jest tak, jak twierdzi czytelnik, że środki, z których była dokonywana zapłata należności na jego rzecz, utraciły status gminnych w związku z przyznaniem ich w drodze decyzji osobie uprawnionej. Należy zauważyć, że radny miał obowiązek wydawania artykułów spożywczych i chemicznych uprawnionym osobom. Natomiast obowiązkiem gminy (działającej poprzez gminny ośrodek pomocy społecznej) była wypłata mu należności za wydany towar. Bezsprzecznie zatem na każdej ze stron umowy ciążył obowiązek mający swój odpowiednik w postaci wierzytelności drugiej strony. Niewątpliwie radny, świadcząc na rzecz gminy usługi, miał wierzytelność wobec jej majątku do uzyskania wynagrodzenia.