Chcemy zmienić uchwałę budżetową na 2020 r. i wprowadzić wydatek w ramach funduszu sołeckiego – remont chodnika przy drodze powiatowej. Czy będzie to właściwe rozwiązanie?
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz decyduje w uchwale rada gminy. Są one przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i pozostają w zgodzie ze strategią rozwoju gminy. W tym kontekście warto przypomnieć, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują w szczególności sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
Zatem z tej regulacji wynika jednoznacznie, że zadania własne gminy dotyczą tylko dróg gminnych. Z kolei powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie – transportu zbiorowego i dróg publicznych. Finansuje m.in. zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi.
Z zestawienia powyższych regulacji wynika więc jasno, że remont chodnika znajdującego się przy drodze powiatowej jest zadaniem powiatu, a nie zadaniem gminy. W konsekwencji ujmowanie wydatków na remont takiego chodnika – w ramach funduszu sołeckiego – byłoby naruszeniem art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Powyższa koncepcja znajduje potwierdzenie w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 19 stycznia 2016 r. (nr 40/12016). Zaakcentowano tam, że: „środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy. Zadania własne gminy wymienione zostały w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.). Wśród wymienionych w tym przepisie zadań nie występują sprawy z zakresu dróg powiatowych, a zatem wydatki na przebudowę chodników przy drogach powiatowych oraz na pielęgnację poboczy przy drogach powiatowych nie mogą być sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego”.
Na koniec warto jednak dodać, że gmina może przekazać środki na remont chodnika znajdującego się przy drodze powiatowej w innym trybie, tj. przez porozumienie z zarządcą drogi powiatowej. Przy czym uprzednio konieczne jest podjęcie przez radę gminy stosownej uchwały.
Podstawa prawna
• art. 2 ust. 1 i 6 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301)
• art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1815)
• art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1571)