Organ odwoławczy powinien zwracać akta sprawy organowi I instancji nie wcześniej niż po upływie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego – uważają posłowie z sejmowej komisji do spraw petycji. Dlatego przygotowali komisyjny projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego.
Obowiązujące przepisy k.p.a. nie regulują kwestii zwrotu akt sprawy organowi I instancji przez organ odwoławczy po zakończeniu postępowania odwoławczego.
Brak tych regulacji różnicuje obowiązujące procedury. Przykładowo art. 234a ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) stanowi, że organ odwoławczy zwraca akta sprawy organowi I instancji nie wcześniej niż po upływie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Analogiczne rozwiązanie przyjęto w kodeksie postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460). Zgodnie z art. 389 k.p.c. po bezskutecznym upływie terminu do zaskarżenia wydanego wyroku sąd II instancji zwraca akta sądowi I instancji.
Brak tego typu regulacji w k.p.a. zdaniem posłów z sejmowej komisji do spraw petycji należy uznać za mankament tego aktu prawnego.
Zwracają uwagę, że zwrócenie akt sprawy organowi I instancji przed upływem terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego zawsze wiąże się z koniecznością ponownego przekazania akt organowi II instancji wtedy, kiedy taka skarga zostaje złożona.
Organ odwoławczy jest bowiem zobowiązany odpowiedzieć na skargę oraz przesłać swoje stanowisko sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami. Posłowie zwracają uwagę, że praktyka zwrotu akt przed upływem terminu do wniesienia skargi może powodować zbędne obciążenia finansowe (koszty wysyłki). Może też utrudniać efektywne wykorzystanie czasu pracy przez pracowników obsługujących organ administracji publicznej.
Dlatego w ocenie projektodawców warto byłoby wprowadzić rozwiązania prawne zapobiegające temu zjawisku.
Projektodawcy zwracają też uwagę, iż zwrot akt sprawy przed upływem terminu na wniesienie skargi sprawia, że strona nie może zapoznać się z nimi w czasie, gdy są one transportowane z siedziby organu odwoławczego do organu I instancji. Przez to skraca się czas, który strona może przeznaczyć na przygotowanie skargi.
Etap legislacyjny
Projekt wpłynął do Sejmu