Porozumienie między gminami dotyczące realizacji oczyszczalni ścieków może być zawarte już w trakcie wykonywania projektu przez jedną z nich – uznała Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.
Sprawa dotyczyła gmin Sędziszów i Słupia Jędrzejowska. Ta pierwsza od 2018 r. buduje oczyszczalnię ścieków. Inwestycja ma zostać zakończona w 2020 r. Oczyszczalnia będzie odbierać ścieki z obydwu miejscowości. Gmina Sędziszów przed rozpoczęciem prac zwracała się do gminy Słupia o partycypację w kosztach, ale bez rezultatu. Ta ostatnia stoi na stanowisku, że nie może udzielić dotacji celowej, ponieważ inwestycja została już rozpoczęta i doszłoby do złamania dyscypliny finansów publicznych.
RIO w Kielcach miała inne zdanie na ten temat. Według izby zadanie własne gminy określone art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), polegające na budowie oczyszczalni ścieków, może być realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego. Może być zawarte także w trakcie realizacji inwestycji.
W uzasadnieniu izba wskazała, że zgodnie z art. 74 ustawy o samorządzie gminnym jednostki mogą zawierać porozumienia międzygminne, w których powierzane są jednej z nich określone zadania publiczne. Jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin związane z powierzonymi jej zadaniami. Wszystkie muszą partycypować w kosztach realizacji powierzonego zadania.
Zgodnie z art. 46 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530) gmina realizująca zadania wynikające z porozumień otrzymuje od pozostałych dotacje celowe.
Zdaniem RIO nic nie stoi też na przeszkodzie, aby gmina Słupia Jędrzejowska przekazała taką dotację celową na budowę oczyszczalni ścieków. Może być ona bowiem udzielona po dacie zawarcia umowy na wykonanie zadania publicznego na wydatki związane z jego realizacją.
– Nie ma przeszkód, aby środki z budżetu gminy zostały przekazane na zadanie, którego realizacja rozpoczęła się przed datą zawarcia umowy dotacyjnej – wskazuje RIO.
Wyjaśnienia RIO w Kielcach z 2 grudnia 2019 r. WI.44.68.2019