Korzystanie z fajerwerków jest kompleksowo uregulowane na mocy przepisów prawa. Regulacje obejmują każdy aspekt związany z wykorzystaniem materiałów pirotechnicznych. Jeśli postępujemy zgodnie z tymi wytycznymi ich odpalanie nie nosi znamion wybryku chuligańskiego i nie możemy być za to ukarani na podstawie wspomnianego art. 51 § 1 KW

6 listopada na stronie Infor.pl opublikowana została opinia Anny Kudry-Ostrowskiej „Zakazy używania i sprzedaży fajerwerków w gminie” jednoznacznie wskazująca, że „z prawnego punktu widzenia próba reglamentacji używania lub sprzedaży wyrobów pirotechnicznych w drodze przepisów porządkowych nie ma umocowania ustawowego”. Prawniczka nie ma najmniejszych wątpliwości, że z obowiązujących przepisów prawa wynika wyraźnie, że „władze samorządowe, nie mogą zabraniać, ograniczać lub utrudniać udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych, które spełniają wymagania dyrektyw unijnych, polskich ustaw i innych szczegółowych przepisów tj. są bezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska naturalnego”.

Przytoczona opinia prawna jest tożsama z innymi opiniami w przedmiotowej sprawie zamówionymi przez Fundację Pozytywne Emocje. Na mocy przepisów prawa każdego dnia możemy używać fajerwerków na terenie prywatnym lub jeśli mamy zgodę właściciela terenu. Dodatkowo, 31 grudnia i 1 stycznia każdy może dowolnie używać wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych.

Charakterystyczne dla okresu przedświątecznego inicjatywy wprowadzania w gminach zakazów lub ograniczeń w zakresie używania, sprzedaży lub organizowania pokazów z wykorzystaniem wyrobów pirotechnicznych zostały zaskarżone do sądu.

Tak stało się przypadku uchwał Rad Miejskich w: Końskich, Łasku oraz Międzychodzie. Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdziły nieważność tych uchwał, nazwały je „niedopuszczalnymi i sprzecznymi z prawem” oraz zasądziły tym gminom zwrot kosztów postępowania sądowego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koszalinie (syng. Akt II W 252(19) używanie fajerwerków w celach uatrakcyjnienia własnej uroczystości na terenie prywatnym do godziny 22.00 nie podlega sankcji przewidzianej w art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń dot. zakłócania spokoju, porządku publicznego i spoczynku nocnego. Oznacza to, że jedyne ograniczenia dotyczyć mogą wyłącznie miejsc publicznych oraz godzin ich odpalania i zakłócania tzw. ciszy nocnej.

Korzystanie z fajerwerków jest kompleksowo uregulowane na mocy przepisów prawa. Regulacje obejmują każdy aspekt związany z wykorzystaniem materiałów pirotechnicznych. Stosowna ustawa mówi wprost o sposobach używania fajerwerków co zostało przeniesione do instrukcji użytkowania produktów. Jeśli postępujemy zgodnie z tymi wytycznymi ich odpalanie nie nosi znamion wybryku chuligańskiego i nie możemy być za to ukarani na podstawie wspomnianego art. 51 § 1 KW. Wszystkie dopuszczone do obrotu materiały pirotechniczne spełniają określone prawem normy. W tym celu są one certyfikowane i oznakowane. Posiadają klasę bezpieczeństwa i atest. Wyodrębnia się je również ze względu na grupę i stopień zagrożenia. Istnieje ponadto podział obejmujący regulacje dotyczące ich przewozu. Dodatkowo sztuczne ognie są poddawane regularnym i szczegółowym badaniom oraz procedurom, a także ocenie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i normami środowiskowymi. Między innymi odnośnie kontroli i postępowań administracyjnych dotyczących systemu oceny zgodności i nadzoru rynku jak również określonej zawartości asortymentu czy poziomu głośności.

Koncesjonowane podmioty współpracujące przy organizacji pokazu sztucznych ogni z policją i strażą pożarną są w stanie uzyskać odpowiednie zezwolenia oraz zagwarantować bezpieczeństwo uczestnikom. Dotyczy to zarówno imprez masowych jak również prywatnych uroczystości takich jak urodziny, rocznice czy wesela. Przy czym przy mniejszych uroczystościach wystarczy samo zgłoszenie pokazu właściwym służbom. Korzystając z takich usług możemy mieć pewność, że pokazy odbędą się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodzie z zasadami życia publicznego.

W przystosowanym do tego miejscu oraz z wykorzystaniem właściwie przechowywanych i nie uszkodzonych lub przeterminowanych materiałów pirotechnicznych. Osoby odpowiedzialne za organizację profesjonalnych pokazów sztucznych ogni zanim otrzymają licencję oraz pozwolenie od wojewody muszą najpierw przejść specjalistyczne szkolenie i zdać egzamin państwowy w Wojskowym Instytucie Techniki i Uzbrojenia. Profesjonalni pirotechnicy regularnie przechodzą cykliczne badania lekarskie, w tym z zakresu psychologii i psychiatrii.

Ireneusz Patynowski, prezes Fundacji Pozytywne Emocje