W tym miesiącu ma ruszyć system informatyczny, za pomocą którego urzędy wojewódzkie będą mogły drogą elektroniczną uzyskiwać informacje od instytucji z innych krajów UE w celu ustalenia państwa właściwego do wypłaty 500+ czy zasiłku rodzinnego.
Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) na interpelację posła Grzegorza Furgo (nr 33080). Wspomniany system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI), który jest obsługiwany przez Komisję Europejską, został utworzony w 2017 r., ale państwa członkowskie miały dwa lata na to, aby wdrożyć go na swoim terenie. Dzięki niemu instytucje z poszczególnych krajów będą mogły szybciej oraz łatwiej wymieniać się danymi potrzebnymi do ustalania prawa do różnego typu świadczeń, w tym pomocy finansowej na dzieci.
Jest to o tyle istotne, że gdy we wniosku o przyznanie 500+ lub świadczeń rodzinnych wskazane jest, że jeden z członków rodziny pracuje lub przebywa w innym państwie UE, to wniosek jest przekazywany do właściwego urzędu wojewódzkiego. Zadaniem urzędu jest ustalenie – na podstawie określonych w unijnych przepisach reguł – który kraj jest właściwy do wypłaty pieniędzy na dzieci jako pierwszy, a który jako drugi w kolejności będzie płacił tzw. dodatek dyferencyjny (o ile obowiązująca w nim kwota zasiłku na dziecko jest wyższa od tego należnego w pierwszym państwie).
Początkowo za koordynację świadczeń byli odpowiedzialni marszałkowie województw. Jednak ze względu na duże zaległości w ich rozpatrywaniu, skutkujące tym, że niektóre rodziny wiele miesięcy czekały na decyzję ustalającą prawo do wsparcia oraz wypłatę pieniędzy, MRPiPS zdecydowało się powierzyć to zadanie wojewodom. I chociaż zajmują się tym od początku 2018 r., to wciąż nie udało im się uporać ze wszystkimi przejętymi sprawami. Najnowsze statystyki resortu, zawierające dane wg stanu na koniec lipca br., wskazują, że nie zostało jeszcze zakończonych ok. 18 proc. spośród spraw przekazanych przez marszałków województw. Jednocześnie wojewodowie zajmują się też bieżącym wnioskami, które są im przesyłane bezpośrednio przez gminy od 1 stycznia 2018 r. Okazuje się, że od tego momentu do końca lipca br. wpłynęło do nich 188 tys. spraw, z czego 150 tys. zostało rozpatrzonych, natomiast 58 tys. czeka na rozpatrzenie. Funkcjonowanie EESSI powinno więc przyspieszyć ich załatwianie.