Jeżeli pracownik poniżej 26. roku życia złożył pracodawcy oświadczenie, że jego dochody są zwolnione z PIT, to ten nie może przekazywać części jego zaliczki na podatek na konto zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).
Ta zmiana jest związana z wejściem w życie od 1 sierpnia br. nowelizacji ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), wprowadzającej zerowy PIT dla młodych. Przewiduje ona, że osoby, które nie skończyły 26 lat i osiągają przychody z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy-zlecenia, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, są zwolnione z podatku – pod warunkiem że nie będą przekraczać 85,5 tys. zł w skali roku (w br. ten limit jest niższy i wynosi 35,6 tys. zł, bo będzie obowiązywać tylko przez pięć miesięcy). Jednocześnie, aby młody pracownik mógł już od sierpnia otrzymywać wyższe wynagrodzenie, musi złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia z PIT. Natomiast od przyszłego roku nie będzie to już potrzebne, bo ulga podatkowa będzie przysługiwać już przy obliczaniu zaliczek na podatek.
Ta kwestia ma istotne znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania ZFRON, z którego są finansowane różne formy wsparcia, w tym indywidualne programy rehabilitacji dla niepełnosprawnych pracowników. Co do zasady fundusz jest tworzony przez pracodawców mających status zakładu pracy chronionej (ZPChr) z pieniędzy pochodzących m.in. ze zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych, a także z części zaliczek na podatek dochodowy. Odbywa się to w ten sposób, że 60 proc. tej należności jest przez pracodawcę wpłacana na ZFRON, a pozostałe 40 proc. jest przekazywana do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.), ZPChr jest zobligowany przekazywać pieniądze na fundusz w ciągu siedmiu dni od dnia, w których je uzyskał, co w przypadku zaliczek na PIT oznacza, że powinny one trafić na konto bankowe ZFRON w ciągu siedmiu dni od wypłaty podwładnemu wynagrodzenia.
Wejście w życie zerowego PIT dla młodych skutkuje więc tym, że art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy o rehabilitacji przestaje mieć zastosowanie poczynając od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom za sierpień br., ale w stosunku do tych osób, które złożą wspomniane oświadczenie. Jeśli tego nie zrobią, ich zaliczka podatkowa powinna być dalej przekazywana na ZFRON (od 2020 r. wyłączenie art. 33 ust. 2 pkt 2 obejmie wszystkich pracowników poniżej 26. roku życia).
– Trudno jest oszacować, na ile zmiana przepisów wpłynie na uszczuplenie stanu ZFRON u poszczególnych pracodawców, niemniej jednak z informacji, które od nich otrzymujemy, wynika, że młodzi pracownicy chętnie składają oświadczenia pozwalające im uzyskać ulgę w PIT – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org).