Gminy oraz powiaty będą mogły uzyskać dotację na utworzenie oraz wyposażenie placówki dla dorosłych osób z dysfunkcjami zdrowotnymi do wysokości 100 proc. kosztów inwestycji.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało szczegółowe informacje na temat trzeciego programu, który będzie finansowany w tym roku z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ma on umożliwić tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych dla dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z miejscami dziennego lub całodobowego pobytu. Zasady programu przewidują, że gminy i powiaty – działające również wspólnie na mocy porozumienia – będą mogły ubiegać się o wsparcie w dwóch modułach.
Pierwszy z nich zakłada uzyskanie pieniędzy na utworzenie centrum, w tym na jego budowę na nieruchomości należącej do samorządu, zmianę przeznaczenia całości bądź części budynku będącego jego własnością lub na zakup obiektu. W ramach tego modułu będzie można też otrzymać środki na wyposażenie placówki, np. sprzęt rehabilitacyjny. Co istotne, samorząd będzie mógł uzyskać wsparcie w wysokości do 100 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania (zwykle dotacja sięga 50–80 proc.), ale z pewnymi zastrzeżeniami. Zgodnie z nimi powierzchnia centrum nie powinna przekraczać 500 mkw., mieć nie więcej niż 20 miejsc, a koszt 1 mkw. nie może być wyższy niż cena ogłaszana przez prezesa GUS (na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych). Z kolei w przypadku wyposażenia placówki dotacja nie może być wyższa niż 10 tys. zł na jedno miejsce.
Natomiast moduł drugi programu to pieniądze na bieżące funkcjonowanie centrum, czyli wydatki związane z jego utrzymaniem (m.in. opłaty za media, prąd, wyżywienie, konserwację), pokrywaniem kosztów wynagrodzeń kadry oraz transportem podopiecznych. Co do zasady w przypadku usług dziennych będzie to maksymalnie 20 zł za jedną godzinę pobytu uczestnika, a całodobowo – nie więcej niż 5 tys. zł. Ponadto korzystanie ze wsparcia placówki będzie podlegało opłacie, której wysokość będzie ustalana indywidualnie przez każdy samorząd.
W programie określone zostały też standardy, jakie powinno spełniać centrum, dotyczące lokalu, usług oraz kadry. W tym ostatnim przypadku wskazano, że jeden opiekun powinien przypadać na trzech niepełnosprawnych. Przyjmowanie do placówki będzie zaś się odbywać na wniosek lub z urzędu, na podstawie decyzji wydanej przez ośrodek pomocy społecznej. Dodatkowo będzie obowiązywał wymóg, aby nowa jednostka działała przez co najmniej pięć lat od uruchomienia.