Z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności samorządy walczą od początku stycznia. I coraz mniej prawdopodobne jest, by zdążyły wydać na czas zaświadczenia mieszkańcom. Samo orzeczenie przekształcenia też wciąż napotyka trudności. Nie zawsze wiadomo, czy 1 stycznia 2019 r. w świetle obowiązujących przepisów doszło do tego z mocy prawa. Ponadto ustawa uwłaszczeniowa była łatana już kilkakrotnie. Rozstrzygnęło to wprawdzie sporo wątpliwości, ale wciąż nie wszystkie.
Co więcej, ostatnie zmiany z 13 czerwca 2019 r. (jeszcze bez podpisu prezydenta) mogą spowodować następne komplikacje prawne. W tekście zebraliśmy najczęściej zgłaszane przez gminy problemy. Jak je rozwiązać, wyjaśniło nam Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Do stanowiska resortu dołączyliśmy opinie ekspertów.
Zagadnienia problemowe
Wojciech Gwóźdź radca prawny w kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
Komentarze do stanowiska MIR
Piotr Pałka radca prawny, wspólnik w kancelarii Derc Pałka

1. czy doszło do przekształcenia

Urzędy nie do końca radzą sobie z rozstrzyganiem, kiedy dany obiekt budowlany spełnia przesłankę dotyczącą umożliwiania korzystania z budynków mieszkalnych. Trudności sprawia właściwe rozumienie art. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 916; dalej: u.p.p.u.w.). Dla przykładu, jakiś czas temu pojawił się pogląd, że przekształceniu nie podlegają grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, na których posadowione są tablice reklamowe. Inny problem, który wystąpił w praktyce, dotyczył wysokość stawki procentowej opłaty rocznej. Niektóre JST uznawały, że gdy np. wynosi ona 3 proc. (bo pierwotnie grunt był oddany na cele niemieszkalne), to mimo że po jakimś czasie cel zmienił się na mieszkalny, to do przekształcenia nie doszło.
Uchwalona przez Sejm 13 czerwca 2019 r. nowelizacja u.p.p.u.w. porządkuje zasady uwłaszczenia gruntów, na których położone są m.in. tablice reklamowe, kioski, niewielkie pawilony handlowo-usługowe oraz inne drobne obiekty, które nie są ściśle związane z zabudową mieszkaniową. Zamiarem ustawodawcy od początku było bowiem zniesienie prawa użytkowania wieczystego na nieruchomościach, których wiodącym przeznaczeniem jest cel mieszkaniowy. Po ostatniej nowelizacji uwłaszczeniem ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. objęte zostaną grunty, na których – wraz z zabudową mieszkaniową – położone są także inne budynki oraz obiekty i urządzenia budowlane, o ile ich powierzchnia użytkowa nie przekracza 30 proc. łącznej powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na gruncie. Nie ma przy tym znaczenia obowiązująca przed 1 stycznia 2019 r. stawka opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
OPINIE EKSPERTÓW
Łukasz Łanoszka: Zasadniczo w pełni zgadzam się ze stanowiskiem MIR. Obecnie obowiązujące przepisy interpretowane literalnie wyłączały możliwość przekształcenia nieruchomości, na której oprócz budynku mieszkalnego znajdowały się np. tablice reklamowe (choć w mojej opinii przy praktycznym stosowaniu przepisów należało zachować rozsądek). Jeśli nowelizacja z 13 czerwca 2019 r. wejdzie w życie, to sytuacja zostanie uporządkowana. Jednak należy wskazać, że dotychczas przeszkoda także miała charakter tymczasowy, ponieważ po wydzieleniu działki zabudowanej taką budowlą, przekształcenie było możliwe. Co do stawki opłaty za użytkowanie wieczyste, to nie spotkałem się z sytuacją, by ustalona stawka stanowiła jedyną podstawę orzeczenia o przekształceniu lub jego odmowie. Nie ma podstawy do oparcia decyzji w sprawie przekształcenia wyłącznie na stawce opłaty za użytkowanie wieczyste.
Piotr Pałka: Nie jest możliwe blokowanie przekształcenia, gdy na gruncie znajdują się również inne obiekty, a został spełniony cel mieszkaniowy, który został objęty 1 stycznia 2019 r. przekształceniem. Tablice reklamowe czy kioski oraz inne drobne obiekty można zakwalifikować do kategorii innych obiektów budowlanych, umożliwiających prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Problem jaki zauważam, to brak definicji legalnych w u.p.p.u.w., które wyjaśniałyby takie pojęcia jak cel mieszkaniowy, inny obiekt budowlany czy prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Mimo kolejnych nowelizacji nie zdecydowano się na wprowadzenie takich definicji. Pojęcia, jak np. obiekt budowlany, występują, co prawda, w ustawie z 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), ale łatwiej byłoby organom stosować przepisy, gdyby znalazło się w nich wprost odesłanie do prawa budowlanego. Ponadto należy pamiętać o celu tej ustawy. Jest on określony w art. 1 ustawy uwłaszczeniowej, który obejmuje także przepisami grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (wielolokalowymi) o funkcji mieszanej.

2. jak obliczać powierzchnię użytkową

Aby rozwiązać niektóre problemy związane z zakresem przedmiotowym przekształcenia, do u.p.p.u.w. został wprowadzony przepis rozszerzający go również na grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, na których są położone inne obiekty niż te umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Warunkiem jest jednak to, że ich łączna powierzchnia użytkowa nie przekracza 30 proc. powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tych gruntach. Sęk w tym, że nowe przepisy, rozwiązując jeden problem, tworzą następny ‒ jak obliczyć powierzchnię użytkową poszczególnych budynków?
Odpowiedź MIR: Nie jest to rozszerzenie przepisu, tylko zapobieżenie dowolności interpretacyjnej. Wprowadzone w ustawie kryterium przekształcenia odnoszące się do udziału innych budynków w ogólnej powierzchni użytkowej istniejącej na gruncie zabudowy wyeliminuje wątpliwości interpretacyjne pojawiające się przy ocenie roli naniesień towarzyszących względem tej podstawowej, czyli mieszkaniowej. Źródło informacji o powierzchni użytkowej budynków stanowi ewidencja gruntów i budynków. W przypadku uzasadnionych wątpliwości organ może sięgnąć po środki dowodowe określone w kodeksie postępowania administracyjnego. Co istotne, obecnie w przeważającej mierze przedmiotem rozbieżności interpretacyjnych są grunty, na których znajdują się inne obiekty budowlane, które nie mieszczą się w pojęciu „budynku”. W takich przypadkach organ, po nowelizacji, w ogóle zwolniony będzie od dokonywania oceny kryterium udziału powierzchni użytkowej w ogólnej powierzchni użytkowej budynków na gruncie. Nieruchomość taka ulegnie bowiem uwłaszczeniu bez konieczności spełniania innych przesłanek. Natomiast w przypadku gdy na gruncie zabudowanym budynkiem mieszkalnym znajdują się także inne budynki, w praktyce ich powierzchnia użytkowa w stosunku do ogólnej powierzchni użytkowej wszystkich budynków nie będzie zazwyczaj przekraczała 30 proc.

opinie ekspertów

Łukasz Łanoszka: Do obliczania powierzchni użytkowej zastosowanie powinna znaleźć zasada określona w par. 11 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935). W myśl tego przepisu powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100 proc., o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50 proc., natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Do obliczeń winna zostać wykorzystana norma PN-ISO 9836:1997. Według tych zasad architekt zobowiązany jest do obliczania powierzchni użytkowej budynku w projekcie budowlanym. Zgodnie z tymi regułami sporządza się także inwentaryzacje, które są podstawą do ujawnienia powierzchni użytkowej w ewidencji budynków. Nie ma natomiast podstawy w znowelizowanej u.p.p.u.w., która przyznawałaby powierzchni ujawnionej w ewidencji rozstrzygający walor dowodowy. A więc nie może stanowić ona jedynej podstawy orzeczenia przez organ, lecz w wypadku wątpliwości powinna zostać obliczona według zasad wskazanych powyżej.
Piotr Pałka: Rozszerzenie celu mieszkaniowego nie rozwiązuje problemu. Moim zdaniem przepis powinien brzmieć: „Posadowienie na gruncie obiektów innych niż obiekty budowlane, nie stanowi przeszkody dla przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”. Zmiana ta spowoduje, że organy będą przeprowadzały wizje lokalne nieruchomości, aby zweryfikować, czy nie został przekroczony próg 30 proc. powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tych gruntach. Wydłuży to więc jeszcze bardziej cały proces wydawania zaświadczeń.

3. co z osobami, które kupiły mieszkanie ze spłaconym w całości kosztem użytkowania wieczystego

Z u.p.p.u.w. nie wynika wprost, czy zwolnieniu od opłat przekształceniowych podlegają podmioty, które nabyły prawo użytkowania wieczystego od osób fizycznych, które wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego. Zgodnie bowiem z art. 8 pkt 2 lit. a u.p.p.u.w. zwolnieniu podlegają, oprócz takich osób fizycznych, jedynie ich spadkobiercy.
Odpowiedź MIR: Opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat przekształceniowych nie można ze sobą utożsamiać – są to odrębne świadczenia, oparte na różnych podstawach prawnych, jak również związane z odmiennymi zdarzeniami prawnymi. W przypadku wniesienia opłaty za cały okres użytkowania wieczystego zwolnienie z opłaty za przekształcenie przysługiwać będzie zarówno użytkownikowi wieczystemu, który uiścił tę opłatę w formie jednorazowego świadczenia, jak i jego spadkobiercom. Ponieważ uprawnienie to ma charakter osobisty, nie będą z niego mogły skorzystać osoby, które nabyły użytkowanie wieczyste lub udział w tym prawie w drodze czynności prawnej (np. sprzedaży, darowizny itp.). W stosunku do tych osób organ ustali opłatę za użytkowanie wieczyste, która stanowić będzie podstawę wymiaru należności za przekształcenie.

opinie ekspertów

Łukasz Łanoszka: W pełni zgadzam się ze stanowiskiem MIR w tym zakresie.
Piotr Pałka: Uwłaszczenie powinno nastąpić z zaliczeniem na rzecz opłaty przekształceniowej dotychczas poniesionych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Uchroni to członków spółdzielni mieszkaniowych od uiszczania podwójnej opłaty z tytułu uwłaszczenia. Obecna regulacja nie uwzględnia przy rozliczeniu dotychczas poniesionych opłat, mimo że wartość tego prawa nierzadko odpowiada wartości rynkowej samego gruntu. Zgodnie z art. 8 pkt 2 lit. a u.p.p.u.w. za przekształcenie opłaty nie wnoszą osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego.

4. co robić w sytuacji braku adnotacji w księdze wieczystej

Problem stwarza sytuacja, gdy oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (lub udziału w tym prawie – np. związanego z ustanawianą własnością lokalu) nie zostało wpisane do księgi wieczystej. Zgodnie bowiem z art. 27 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.; dalej: u.g.n.) powstanie takiego prawa wymaga wpisu. To znaczy, że jeśli użytkowanie wieczyste nie zostało wpisane do księgi, to wówczas de facto w ogóle nie powstało, a co za tym idzie, nie ma czego przekształcać.
Odpowiedź MIR: Prawo użytkowania wieczystego powstaje z chwilą ujawnienia go w księdze wieczystej (ze skutkiem od dnia złożenia wniosku o wpis). Jeżeli zatem wpis tego prawa nie został skutecznie dokonany, to brak jest przedmiotu uwłaszczenia, ponieważ użytkowanie wieczyste nie powstało. W takim wypadku pobierane przez organ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego należy kwalifikować jako nienależne świadczenie podlegające zwrotowi.

opinia eksperta

Łukasz Łanoszka: Zgadzam się ze stanowiskiem MIR. Jeśli nie doszło do powstania prawa użytkowania wieczystego (co następuje z chwilą wpisu w księdze wieczystej), to nie może dojść do przekształcenia. Trzeba jednak pamiętać o art. 24 u.p.p.u.w., który daje możliwość przekształcenia takiego gruntu, dla którego ustawiono prawo użytkowania wieczystego przed 1 stycznia 2019 r. − pod warunkiem złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej i dokonania takiego wpisu.

5. co z nieruchomościami pomocniczymi

Konsekwencją uchwalenia u.p.p.u.w. było również to, że do u.g.n. wprowadzony został art. 13 ust. 1b, zgodnie z którym zasadniczo nie oddaje się w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na cele budownictwa mieszkaniowego. Jak wskazują pracownicy urzędów, problem powstaje w przypadku sprzedaży przez gminy kolejnych lokali mieszkalnych w budynkach posadowionych na gruntach, które podlegały przekształceniu, w sytuacji gdy z nieruchomościami tymi są powiązane funkcjonalnie inne nieruchomości (np. garaże). Te ostatnie nie podlegały bowiem przekształceniu (wciąż są objęte użytkowaniem wieczystym). Gminy często do umów sprzedaży udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym stał budynek mieszkalny, dodawały sprzedaż analogicznych udziałów w nieruchomości pomocniczej. Wydaje się, że obecnie nie można ani sprzedawać udziałów w prawie własności tych nieruchomości (właścicielem gruntu objętego, chociaż w części, użytkowaniem wieczystym, musi pozostawać gmina), ani ustanawiać nowych udziałów w prawie użytkowania wieczystego (bo zakazuje tego art. 13 ust. 1b u.g.n.).
Odpowiedź MIR: Zgodnie z art. 13 ust. 1b u.g.n. nie oddaje się w użytkowanie wieczyste gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego. Jednak w przypadku nieruchomości pełniących służebną rolę względem celu mieszkaniowego (np. zabudowanej garażami, urządzeniami infrastruktury technicznej etc.) w dalszym ciągu prawo to może być ustanawiane. W takiej sytuacji współwłaściciele gruntów objętych uwłaszczeniem dysponować będą odpowiednim udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości pełniącej rolę pomocniczą wobec zabudowy mieszkaniowej. Będą zatem równolegle dysponentami udziału w prawie własności w odniesieniu do gruntu objętego uwłaszczeniem oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości towarzyszącej.

opinia eksperta

Łukasz Łanoszka: Oddanie nieruchomości zabudowanej garażami, ogródkami itp. nie musi następować na cele budownictwa mieszkaniowego. Można kwalifikować to jako oddanie ich na inne cele, co nie narusza zakazu ustawowego.

6. jak wyliczać opłatę

W związku z tym, że organy zaczynają już wydawać zaświadczenia o przekształceniu, pojawiają się pierwsze spory co do wysokości opłat przekształceniowych. Chodzi zwłaszcza o sytuacje, gdy np. aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste (na ich postawie jest wyliczana opłata przekształceniowa) była dokonywana w ostatniej chwili, przed końcem 2018 r. Użytkownicy wieczyści starają się najczęściej w takiej sytuacji wykazywać, że wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty rocznej nie zostało dokonane prawidłowo.
Odpowiedź MIR: Jeżeli organ wszczął postępowanie aktualizacyjne po dniu wejścia u.p.p.u.w. w życie (tj. po 5 października 2018 r.), a wypowiedzenie nie zostało doręczone wszystkim współużytkownikom wieczystym przed 1 stycznia 2019 r., to podstawą wymiaru opłaty przekształceniowej jest opłata za użytkowanie wieczyste w wysokości obowiązującej przed aktualizacją.

opinia eksperta

Łukasz Łanoszka: Zgodnie z art. 78 u.g.n. do doręczenia wypowiedzenia opłaty stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Tak więc do skutecznego wypowiedzenia opłaty może dojść dopiero z dniem, w którym wszystkim współwłaścicielom zostaną doręczone prawidłowo wypowiedzenia, zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego. Jeśli organ administracji nie dokonał tego wypowiedzenia przed 1 stycznia 2019 r., to późniejsze wypowiedzenie jest bezskuteczne.

7. jak weryfikować dane dotyczące prowadzenia firmy w mieszkaniu

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność stanowi pomoc publiczną. Samorząd ma problem z ustaleniem, który przedsiębiorca (beneficjent uwłaszczenia) podpada pod rygor pomocy publicznej. Pojęcie przedsiębiorcy w rozumieniu prawa wspólnotowego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest bardzo szerokie. Obejmuje ono także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w mieszkaniu, nawet gdy nie zarejestrowały firmy. Ważny jest zatem sam fakt jej wykonywania a nie kwestie rejestrowe. Tylko w jaki sposób samorząd ma to zweryfikować? Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 29 marca 2019 r. zapowiedziało, że nowelizacja u.p.p.u.w. tak doprecyzuje tryb udzielania pomocy publicznej, aby zapewnić organom sprawną weryfikację pomocy. Niestety nowela z 13 czerwca br. nie daje samorządowi narzędzi, dzięki którym mógłby on sprawdzić prawdziwość danych.
Odpowiedź MIR: Już obecnie organy dysponują szeregiem instrumentów umożliwiających weryfikację wykorzystywania nieruchomości. Dokonują m.in. kwerendy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w której ujawnia się miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą także korzystać z ewidencji dla celów podatku od nieruchomości bądź odbierać od przedsiębiorców lub osób prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego oświadczenia o sposobie wykorzystywania nieruchomości. Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK działania te są niezbędne dla dochowania należytej staranności przy ustalaniu wymogu udzielenia pomocy publicznej.

opinia eksperta

Piotr Pałka: Coraz częściej niektóre urzędy, np. dzielnice m. st. Warszawy, zwracają się m.in. do spółdzielni mieszkaniowych o wskazanie, w których lokalach jest prowadzona działalność gospodarcza. Z żadnego przepisu ustawy przekształceniowej nie wynika jednak takie uprawnienie. W art. 4 ust. 3 tej ustawy wskazano jedynie, że zaświadczenie zawiera oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej według ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości. Organy mają dostęp do publicznych rejestrów, w oparciu o które można ustalić, czy pod wskazanym adresem jest prowadzona działalność gospodarcza, np. Krajowego Rejestru Sądowego czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Nowelizacja na finiszu, ale to jeszcze trzeba zmienić
Zaliczyć uiszczone opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Należy uregulować sposób uwzględniania wpłaconych opłat rocznych w opłacie za przekształcenie.
Przywrócić możliwość ustanawiania w przyszłości prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz spółdzielni mieszkaniowych. Beneficjentem obecnej regulacji jest tylko Krajowy Zasób Nieruchomości. Spółdzielnie mieszkaniowe zostały takiej możliwości pozbawione. Chociaż realizują one cele społeczne, uniemożliwiono im realizację inwestycji mieszkaniowych. Spółdzielnie mieszkaniowe nie posiadają środków finansowych pozwalających nabyć grunt na własność w momencie rozpoczęcia inwestycji. Prowadzą one bowiem działalność nonprofit i nie mogą odnosić korzyści względem swoich członków.
Uregulować naliczanie odsetek od nienależnie pobranej opłaty przekształceniowej. Przepisy nie rozwiązują kwestii naliczenia odsetek przez gminy, gdy podmiot pozostawał w przeświadczeniu, że do przekształcenia doszło 1 stycznia 2019 r., a organ odmówił wydania zaświadczenia o przekształceniu, ministerstwo zapowiadało, że uchroni obywateli od naliczania odsetek w takim wypadku. Nowelizacja z 13 czerwca 2019 r. nie rozwiązuje tego problemu.
Doprecyzować sposób oddawania nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym przez cudzoziemców. W nowelizacji z 13 czerwca 2019 r. ustawodawca wprowadził nowy art. 2 ust. 3, w którym wskazano, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego nieruchomość wspólną w rozumieniu ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w prawo własności tego gruntu nie stanowi nabycia nieruchomości w rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jest to pozytywna zmiana. Jednak ustawodawca wciąż pomija sytuacje osób będących współwłaścicielami budynków jednorodzinnych lub budynków wielorodzinnych, w których nie wyodrębniono samodzielnych lokali (w takich budynkach nie powstaje nieruchomość wspólna w rozumieniu ustawy o własności lokali). W tym wypadku przekształcenie w dalszym ciągu nie jest możliwe bez zgody ministra.
Odciążyć urzędników od badania kolejnych stanów faktycznych. Sytuacji nie poprawi wprowadzanie nowych wymogów, od których spełnienia uzależnione jest przekształcenie, przede wszystkim ustalania powierzchni zajętej pod obiekty niemieszkalne. Spowoduje to wręcz, że ten niewydolny mechanizm będzie działał jeszcze gorzej.
Przedłużyć termin na wydanie wszystkich zaświadczeń. Obecnie należy to zrobić do 31 grudnia 2019 r. Już dzisiaj wyraźnie widać, że termin jest nierealny. Tak twierdzą wszystkie miasta, które odpowiedziały na nasze pytania.
Ustalić tryb finansowania kosztów realizacji ustawy przez prezydentów miast na prawach powiatu i starostów w zakresie przekształcanie nieruchomości Skarbu Państwa. Obecnie zadanie to nie jest finansowane przez administrację rządową.
Ustalić sposób postępowania, gdy na nieruchomości znajduje się fragment drogi publicznej, co do zasady drogi publiczne są wyłączone z obrotu prawnego.
Co stwarza kłopot samorządom
Łódź
• Liczne wnioski o wydanie zaświadczeń o przekształceniu z mocy prawa w trybie przyspieszonym, tj. w ciągu 30 dni.
• Występujący z wnioskami właściciele lokali nabytych po 1 stycznia 2019 r., np. na rynku pierwotnym, którzy są zobowiązani do wniesienia opłaty za przekształcenie od 2020 r.
Lublin
• Obowiązek dokonania licznych czynności sprawdzających, dotyczących np.: obywatelstwa, danych ewidencyjno-geodezyjnych, prawidłowości zapisów w księgach wieczystych, beneficjentów pomocy publicznej.
• Naliczenie opłaty jednorazowej za przekształcenie (z zastosowaniem bonifikaty) i jej udzielenie; weryfikacja warunków otrzymania bonifikaty; obsługa finansowo-księgowa.
Toruń
• Nieprecyzyjność zapisów ustawy, które nie przewidziały pewnych stanów faktycznych, takich jak np. występowanie współwłasności lokalu osoby fizycznej i spółki.
Częstochowa
• Interpretacja kwestii skuteczności wypowiedzeń opłaty rocznej w kontekście zmiany wprowadzonej w art. 4 nowelizacji u.p.p.u.w. z 31 stycznia 2019 r.
• Ustalenie sposobu postępowania, gdy na nieruchomości znajduje się fragment drogi publicznej.
Bytom
• Zmieniające się jak w kalejdoskopie przepisy prawa i ich interpretacje.
Łukasz Łanoszka