Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności czworonogów powinna być publikowana w dzienniku urzędowym – przypomniał WSA w Gdańsku.
Sprawa dotyczyła gminy, która uchwaliła taki dokument. Miał on obowiązywać na jej terenie w roku 2018. Problem w tym, że nie opublikowała uchwały w dzienniku urzędowym. Zdaniem prokuratury stanowiło to naruszenie przepisów.
W związku z powyższym śledczy wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości.
W uzasadnieniu wskazał, że zawiera ona przepisy powszechnie obowiązujące i rozstrzyga o prawach i obowiązkach podmiotów tworzących wspólnotę samorządową, dlatego jako akt prawa miejscowego powinna zostać opublikowana w odpowiednim publikatorze.
Reklama
W odpowiedzi na skargę rada gminy wniosła o jej oddalenie.
WSA w Gdańsku musiał więc rozstrzygnąć, czy zaskarżona uchwała stanowi akt prawa miejscowego.
Na wstępie zwrócił uwagę, że orzecznictwo nie jest w tym zakresie jednolite, w ostatnim czasie wyraźnie dominuje jednak pogląd zaliczający takie uchwały do aktów prawa miejscowego podlegających publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz wymagających zachowania vacatio legis.
Najczęściej podnoszony jest argument, że program opieki nad zwierzętami bezdomnymi ma istotne znaczenie informacyjne dla mieszkańców, którzy mogą dowiedzieć się z niego, kto na terenie gminy prowadzi schronisko, gospodarstwo rolne, czy też jest podmiotem zobowiązanym do całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Jest on więc skierowany do szerokiego kręgu adresatów, tj. do mieszkańców gminy oraz podmiotów realizujących określone w programie zadania.
Natomiast program opieki nad zwierzętami bezdomnymi realizuje obowiązek humanitarnego traktowania zwierząt oraz ustawowe zadania gminy związane z wykonaniem zobowiązań w tym obszarze. Zadania te są natomiast skonkretyzowane właśnie w treści uchwały w sprawie przyjęcia programu.
Dlatego w ocenie sądu dokument ten, jako akt prawa miejscowego, powinien podlegać publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Z kolei brak wykonania tego obowiązku jest równoznaczny z istotnym naruszeniem prawa.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Gdańsku z 20 lutego 2019 r., sygn. II SA/Gd 832/18.