Chcielibyśmy z funduszu sołeckiego naszej gminy przenieść środki na nowe przedsięwzięcie. W jaki sposób to zrobić, czy wystarczy zarządzenie wójta? Czy budowa oczka wodnego na gruncie należącym do Skarbu Państwa będzie zgodna z prawem?
Przesunięcie środków na nowe przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego jest możliwe. Przy czym sfinansowanie z tego źródła budowy oczka wodnego na gruncie należącym do Skarbu Państwa będzie możliwe tylko pod jednym warunkiem. Otóż gmina musi uzyskać tytuł prawny do tej nieruchomości, tj. podpisać z obecnym właścicielem umowę użyczenia.
Fundusz sołecki to środki finansowe, które zostają wyodrębnione w budżecie danej gminy na realizację różnych przedsięwzięć mających poprawić warunki życia mieszkańców danej wsi (art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim). W art. 2 ust. 1 ustawy wskazano z kolei, że rozstrzyga o tym rada gminy. Jeśli zaś chodzi o kwestię przenoszenia środków, to ustawa reguluje to w art. 7. Zgodnie z nim w trakcie roku budżetowego – ale nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego – sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Nie może to jednak prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej. Wniosek złożony z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. 1, podlega odrzuceniu.
Z powyższego wynika, że stosownych zmian w zakresie budżetu gminy dokonuje się poprzez zarządzenia organu wykonawczego. Potwierdza to stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 15 lipca 2014 r. (znak: RP.0441.119/53/34717/2014), gdzie wskazano m.in., że w przypadku gdy w uchwale rady gminy – zgodnie z art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – udzielono stosownego upoważnienia dla wójta „do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 cyt. ustawy z wyłączeniem jednak przeniesień wydatków między działami, to (…) możliwym jest, w ramach udzielonego przez radę gminy upoważnienia, dokonanie przez wójta zmiany w ciągu roku polegającej na przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami w ramach funduszu sołeckiego”. Można z tego wywnioskować, że właściwym trybem dla dokonywania przesunięć w budżecie gminy będą zarządzenia organu wykonawczego podejmowane w trybie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
Reklama
Co zaś się tyczy budowy oczka wodnego na terenie należącym do Skarbu Państwa. Kluczową kwestią jest tu uzyskanie przez gminę tytułu prawnego do dysponowania tym gruntem. Nie można bowiem realizować tego zadania bez jednoznacznego uregulowania kwestii prawnej terenu. Taki kierunek interpretacyjny wynika z pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 września 2017 r. (znak: WI-44/2916/2017), gdzie podkreślono, że obrót nieruchomościami stanowiącymi własność SP regulują normy art. 13 i art. 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami. A zbliżone zakresowo przedsięwzięcie (wykopanie stawu) można uznać za zadanie własne gminy, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Może być ono realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
Podstawa prawna
Art. 2 i art. 7 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.).
Art. 257 i 258 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).
Art. 13 i 14 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).
Art. 1 ust. 7 ustawy z marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).