Nikogo nie można zmusić do wystartowania w wyborach. Jeżeli w danej miejscowości jest tylko jedna osoba chętna do sprawowania urzędu wójta i tak będzie musiała poddać się ocenie wyborców.

Jeżeli do 25 dnia przed ustalonym terminem wyborów nie zgłosi się żaden kandydat na wójta lub zgłosi się tylko jeden, gminna komisja wyborcza zleci wywieszenie obwieszczeń o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń. Na dokonanie tej czynności przepisy przewidują termin 5 dni od wywieszenia informacji.

Gdyby powyższe działania nie przyniosły skutku i żaden dodatkowy kandydat się nie zarejestruje wybory i tak się odbędą. Gminna komisja wyborcza poinformuje o zaistniałym fakcie w drodze uchwały, którą poda do publicznej wiadomości.

By ogłosić zwycięstwo jedyny kandydat będzie musiał uzyskać poparcie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów.

Gdy kandydatowi nie uda się osiągnąć tego pułapu, wyborem wójta zajmie się rada gminy.

Decyzja zapadnie bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Rada będzie wybierać spośród kandydatów zgłoszonych przez grupę odpowiadającą co najmniej 1/3 ustawowego składu rady.

Zgłoszenie musi mieć formę pisemną, a każdy radny może poprzeć tylko jednego kandydata. W stosunku do kandydata obowiązuje zakaz jednoczesnego ubiegania się o wybór w innej gminie lub radzie powiatu czy sejmiku województwa. Kandydat na wójta może jedynie kandydować do rady gminy na obszarze gminy, w której kandyduje na wójta.

Jeżeli mimo powyższej procedury nowy wójt nie zostanie wybrany przez radę gminy w terminie 2 miesięcy od wyborów, premier na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej wskaże osobę pełniącą obowiązki wójta do końca kadencji.