Pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w toku czynności kontrolnych w sklepie chciał skorzystać z pomocy strażników miejskich. Czy prezydent miasta może wydać zgodę na taką współpracę.

Nie. Zgodnie z art. 105b ust. 3 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) kontrolujący może korzystać z pomocy funkcjonariuszy innych organów kontroli państwowej lub policji. Wykonują oni czynności na polecenie kontrolującego.

Uprawnienia kontrolerów UOKiK obejmują prawo wstępu na grunt oraz do nieruchomości i środków transportu kontrolowanego, żądania materiałów, korespondencji, wszelkich rodzajów pism oraz składania ustnych wyjaśnień. Działają oni zawsze na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez prezesa UOKiK oraz działających na jego wniosek wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej.

Natomiast strażnicy miejscy, zgodnie z art. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 928) zostali powołani do ochrony porządku publicznego na terenie gminy. Rolą straży miejskiej jest pełnienie służebnej roli wobec społeczności lokalnej, wykonywanie swoich zadań z poszanowaniem godności i praw obywateli.

Ponadto zgodnie z art. 32 ww. ustawy w sprawach dotyczących strażników, a nieuregulowanych w ustawie, mają zastosowanie przepisy ustawy z 21 listopada z 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260).