Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października 2018 roku - wynika z rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego, które we wtorek opublikowano w Dzienniku Ustaw. Druga tura wyborów odbędzie się 4 listopada. Głosowanie w wyborach odbędzie się w godzinach 7-21. Wraz z ogłoszeniem rozporządzenia rusza kampania wyborcza.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 27 sierpnia (poniedziałek) do wiadomości publicznej zostaną podane informacje o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do tego dnia Państwowa Komisja Wyborcza lub właściwy komisarz wyborczy zostanie zawiadomiony o utworzeniu komitetu wyborczego.

Do dnia 6 września (czwartek) komisarzom wyborczym będą zgłaszani kandydaci na członków terytorialnych komisji wyborczych, a do dnia 11 września (wtorek) zostaną powołane terytorialne komisje wyborcze.

Do niedzieli, 16 września utworzone zostaną obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalone zostaną ich granice, siedziby i numery. Również do tego dnia terytorialnym komisjom wyborczym zgłaszane będą listy kandydatów na radnych - odrębnie dla każdego okręgu wyborczego - dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.

Do piątku 21 września podana zostanie informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika. Do piątku można też zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

PKW do środy, 26 września przyzna jednolite numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw. W tym dniu upłynie też termin zgłaszania gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Do dnia 28 września (piątek) komisarz wyborczy - wykonujący zadania o charakterze ogólnowojewódzkim - przyzna numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez PKW. Z kolei do niedzieli, 30 września komisarz wyborczy przyzna numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez PKW ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim. Do tego dnia komisarz powoła również obwodowe komisje wyborcze oraz zostanie sporządzony spis wyborców w urzędzie gminy.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, 6 października (sobota) upływa termin rozplakatowania obwieszczeń: terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do tego dnia niepełnosprawni wyborcy mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa.

Od dnia 6 października (sobota) do dnia 19 października (piątek) komitety wyborcze mogą rozpowszechniać nieodpłatnie - w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych - audycje wyborcze.

W piątek, 12 października upływa termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Do wtorku, 16 października wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

Kampania wyborcza zakończy się w piątek, 19 października, a w sobotę, 20 października przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych zostaną przekazane spisy wyborców.