Gotowy jest już projekt specustawy, który ma doprowadzić do likwidacji samorządowego bankruta. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w woj. zachodniopomorskim, przygotowany w MSWiA, został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Potwierdza wszystkie informacje, które pojawiały się w tej sprawie na łamach DGP.
Plan przewiduje, że zniesienie gminy i włączenie jej terenów do sąsiednich jednostek (Drawska Pomorskiego i Złocieńca) nastąpi z początkiem 2019 r. Nie przejmą one jednak wielomilionowych długów Ostrowic. Zrobi to Skarb Państwa, który z pomocą Prokuratorii Generalnej będzie układać się z wierzycielami. Przy czym prawo domagania się spłaty zobowiązań będą mieli ci, którzy w ciągu trzech miesięcy (bieg terminu wyznaczy ustawodawca) zgłoszą swoje roszczenia. Od momentu likwidacji Ostrowic nie będą mogły być naliczane dalsze odsetki od zaciągniętych przez gminę zobowiązań.
Przewidziano też szczególne mechanizmy związane z wyborami lokalnymi, do których dojdzie na jesieni tego roku, a więc przed faktyczną likwidacją Ostrowic. Wybory w Drawsku i Złocieńcu (jednostkach, które przejmą tereny Ostrowic) odbędą się w tym samym terminie co w całej Polsce. Ale nowo wybrane rady gmin rozpoczną działalność w ciągu siedmiu dni od dnia powiększenia ich terenu. Z kolei organy gminy Ostrowice zostaną rozwiązane, a ich kompetencje przejmie osoba wyznaczona przez premiera (będzie je wykonywać do końca 2018 r.). W samych Ostrowicach wybory nie zostaną już przeprowadzone.
Wszelkie akty prawa miejscowego w zakresie planowania przestrzennego zachowają ważność po włączeniu do gmin sąsiadów, ale nie dłużej niż przez trzy lata.
Zakłada się, że ustawa wejdzie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.
Ostrowice to najbardziej zadłużona gmina w Polsce, która nie była już w stanie regulować swoich zobowiązań. Na koniec 2017 r. stan zadłużenia – niemal 47 mln zł – przekraczał 437 proc. jej rocznych dochodów.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach