Kiedy trzy lata temu firma Deloitte została zaproszona do współtworzenia rankingu Perły Samorządu, nikt z nas się nie spodziewał, jak ogromnym wyzwaniem okaże się wsparcie merytoryczne Dziennika Gazety Prawnej w jego przygotowaniu. Wybór najlepszych włodarzy to zadanie niełatwe, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę nieustającą pomysłowość i rosnące zaangażowanie polskich samorządowców.
Istnieje wiele rankingów, w których różni eksperci podejmują się oceny polskich samorządów. Perły Samorządu są jednak projektem unikatowym, w którym oprócz gmin wybiera się również najlepszych włodarzy – prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. U podstaw rankingu stoją wspólne wartości świadczące o jego wyjątkowości – udział w Perłach jest całkowicie bezpłatny. Kapituła złożona z przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz dziennikarzy, dokonując wyboru, kieruje się zasadą bezstronności, apolityczności oraz zapewnienia równych szans wszystkim uczestnikom. Zająć wysokie miejsce w rankingu można jedynie dzięki własnej pracy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, zaangażowaniu w rozwiązywanie lokalnych problemów i skutecznym działaniom mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.
W kapitule tegorocznego rankingu znaleźli się: Marta Gadomska-Byrska (szefowa działu dodatki poradnicze i wydawnictwa specjalne Dziennika Gazety Prawnej oraz redaktor naczelna Tygodnika Gazeta Prawna), prof. Hanna Godlewska-Majkowska (prorektor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, inicjatorka i kierownik zespołu organizującego badanie atrakcyjności inwestycyjnej JST oraz rankingu „Gmina na 5!”), Zofia Jóźwiak (redaktor prowadząca dodatek „Samorząd i administracja” Dziennika Gazety Prawnej), dr Aleksander Nelicki (ekspert w zakresie samorządu terytorialnego) oraz Mariola Wytrykus (menedżer w zespole ds. sektora publicznego, innowacji i zachęt inwestycyjnych Deloitte). Wybór włodarzy był subiektywny, oparty na przedstawionych w ankietach informacjach dotyczących wielu sfer ich własnej działalności oraz kierowanych przez nich gmin. Kapituła zdecydowała, że ocenie nie będą podlegać jedynie włodarze, którzy w roku objętym analizą zostali skazani prawomocnym wyrokiem w związku ze sprawowaną przez nich funkcją. Nie uwzględniała też toczących się, niezakończonych postępowań sądowych.