Ministerstwo Cyfryzacji chce stworzyć ustawę, w której zapisane zostaną m.in. zasady cyfryzacji usług i procesów administracyjnych.
Resort przedstawił prezentację na temat stanu prac nad kodeksem cyfrowym na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).
Chce objąć przepisami wszystkie podmioty realizujące na podstawie odrębnych przepisów zadania publiczne, w tym organy administracji rządowej i samorządowej, a także sądy, trybunały oraz podmioty prywatne realizujące zadania finansowane ze środków publicznych lub zlecone im do wykonania przez podmioty publiczne.
– Naszym celem jest stworzenie jednego spójnego aktu prawnego, który zbierze wszystkie zagadnienia związane z szeroko pojętą informatyzacją, rozproszone dziś w różnych aktach prawnych – twierdzi ministerstwo.
Na razie gotowe są wstępne założenia. Nie wiadomo, czy kodeks będzie bazować na rozwiązaniach krajowych, czy też będzie zawierać mechanizmy spoza naszego systemu prawnego. Jednak resort już pyta i konsultuje zakres regulacji z ekspertami z dziedziny prawa informatycznego i administracyjnego oraz przedstawicielami środowisk naukowych i akademickich.
Jak będzie wyglądał nowy system?
Na jego czele stać będzie minister właściwy do spraw informatyzacji (MC), koordynujący procesy informatyzacji podmiotów publicznych, realizację publicznych projektów informatycznych oraz wdrażania e-usług. Poza tym pomysłodawcy chcą ustawowego umocowania Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji jako organu kolegialnego dokonującego oceny zasadności realizacji publicznych projektów informatycznych. Ma też pojawić się organ opiniodawczo-doradczy ministra, Rada do Spraw Cyfryzacji.
Aby cały system działał sprawnie, powołany zostanie nowy twór administracyjny – krajowa infrastruktura informacyjna. Będzie ona zarządzana centralnie przez ministra i umożliwiać będzie przeniesienie funkcjonalności publicznych systemów teleinformatycznych, utrzymywanych obecnie indywidualnie przez organy administracji publicznej. Według resortu pozwoli to na obniżenie kosztów obsługi realizowanych zadań publicznych oraz centralne planowanie zakupów niezbędnych narzędzi informatycznych oraz wydajne dysponowanie zasobami.
Kluczowe elementy krajowej infrastruktury informacyjnej tworzyć będą: system rejestrów państwowych; platforma integracji usług i danych (stanowiąca szynę wymiany danych niezbędnych do realizacji e-usług); portal informacyjno-usługowy (stanowiący centralny punkt dostępowy do wszelkich e-usług publicznych); krajowy system identyfikacji elektronicznej (zapewniający uwierzytelnienie co najmniej w e-usługach publicznych); zapewniane przez państwo usługi zaufania (podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna, usługa rejestrowanego doręczenia) oraz portal otwartych danych publicznych (stanowiący centralny punkt dostępu do danych publicznych umożliwiający ich ponowne wykorzystywanie).
MC zapewnia, że w ciągu kilku najbliższych tygodni przedstawi pełniejszy zarys legislacyjny.