Plany aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 tys., z których nieczystości muszą być zbierane i odprowadzane do oczyszczalni ścieków, będą zatwierdzać rady gmin, a nie sejmiki województw.

.

To jedna ze zmian wymienionych w projekcie rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji. Ma ono dopasować obecne regulacje do obowiązującej od 1 stycznia br. ustawy – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566).
W praktyce oznacza to, że zmieni się podział obowiązków między gminami, regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska i instytucjami zarządzającymi gospodarką wodną. W proponowanym brzmieniu to wójt, burmistrz lub prezydent miasta miałby nie tylko opracowywać m.in. informacje o długości istniejącej lub planowanej sieci kanalizacyjnej, ustalać średnią dobową ilość odprowadzanych ścieków komunalnych, ale również – na podstawie tych danych i po uzgodnieniach z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – zatwierdzać później plany aglomeracji w formie uchwały.
Projektodawca liczy, że przekazanie kompetencji w ręce radnych korzystnie wpłynie na trwanie postępowań, a przez to pomoże szybciej wywiązać się ze zobowiązań unijnych dotyczących ochrony wód.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach publicznych