Organy administracji publicznej, instytuty badawcze, a także zakłady oraz właściciele urządzeń wodnych zostaną zobowiązani do przekazywania informacji na temat zasobów wodnych. Dane trzeba będzie przekazywać do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tak zakłada projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami.
Zgodnie z nim to PGW Wody Polskie będą prowadziły nowy system informacyjny. Za jego pomocą możliwe będzie m.in. wyszukiwanie, przeglądanie i wizualizacja mapowa zawartych w systemie wiadomości (w przypadku zbiorów danych przestrzennych). Pozwoli to na łatwiejszą analizę informacji o stanie wód w Polsce. W systemie będą zawarte m.in. wiadomości o obwodach rybackich, kąpieliskach czy wielkości poboru wód. Ministerstwo Środowiska przekonuje, że nowe rozwiązanie będzie miało pozytywny wpływ na działalność administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także znacząco usprawni realizację zadań publicznych w kontekście potrzeb obywateli i przedsiębiorców (stworzenie systemu pochłonie 25,5 mln zł).
Resort pracuje też nad projektem rozporządzenia które określi, jakie dane z systemu informacyjnego gospodarowania wodami będą podlegać udostępnianiu, sposób ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokość opłat. Za wgląd do informacji zawartych w nowym systemie trzeba będzie zapłacić od kilku do kilkuset złotych – w zależności od zakresu informacji.
Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji