W gminie wprowadzamy nowe przepisy dotyczące zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych. Radni chcą uregulować nie tylko umowy długoterminowe (zawierane w przetargach), lecz także krótkoterminowe do lat 3 (bez przetargu) – zawierane za zgodą wójta i na określone w uchwale cele. Czy będzie to prawidłowe rozwiązanie?
Nie. Z analizy orzecznictwa sądowego i ustawowych regulacji wynika, że takie rozwiązania są wadliwe prawnie. Przede wszystkim odnieść się należy do art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.). Wynika z niego, że do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
Uchwała jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Z kolei z art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 u.s.g. wynika, że na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa, w tym w zakresie zasad zarządu mieniem gminnym.