W trzynastej części komentarza omawiamy egzekucję niepieniężną. W tym przypadku wchodzą w grę następujące środki egzekucyjne: grzywna w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń oraz przymus bezpośredni.
Do obowiązków o charakterze niepieniężnym należy przede wszystkim realizacja czynności określonych w decyzjach administracyjnych, takich jak np. wydanie określonej nieruchomości bądź rzeczy ruchomej, zaniechanie lub realizacja czynności itd. W sytuacji gdy zobowiązany nie wywiąże się z takiego obowiązku w określonym terminie, możliwe jest wszczęcie egzekucji i zastosowanie ww. środków. Z art. 2 par. 1 pkt 10 komentowanego aktu wynika, że są to obowiązki pozostające we właściwości organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
Ustawodawca nie określił w precyzyjniejszy sposób tych obowiązków. Są one porozrzucane po różnych regulacjach prawnych. Przykładowo, art. 39 ust. 5 ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 758)przewiduje egzekucję administracyjną w celu wyegzekwowania obowiązku zwrotu unieważnionego paszportu, z kolei art. 42 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wyznacza egzekucję wymuszenia obowiązku szkolnego lub nauki. Klasycznym przykładem obowiązku o charakterze niepieniężnym jest obowiązek rozbiórki obiektu wybudowanego bez pozwolenia (samowola budowlana). Można tu wskazać także obowiązki polegające na zaprzestaniu prowadzenia reglamentowanej prawem działalności gospodarczej (prowadzenie apteki, hurtowni produktów leczniczych, wytwórni tych produktów czy też obrotu napojami alkoholowymi) w przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia zezwoleń na jej prowadzenie.
Ustawa egzekucyjna w art. 2 par. 1 pkt 11 wyraźnie też stwierdza, że egzekucji administracyjnej podlegają obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakładane decyzją organów Państwowej Inspekcji Pracy. Taka regulacja była potrzebna z tego powodu, że organ ten nie wchodzi w skład administracji rządowej. Brak dobrowolnej realizacji zobowiązania w każdym z ww. przypadków prowadzi do konieczności zastosowania przymusu administracyjnego.

Pełną treść komentarza przeczytasz tu >>>>>

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
Dotychczas w tygodniku Samorząd i Administracja komentowaliśmy ustawy:
● z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
● z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
● z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
● z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
● z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
● z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, chodzi o program 500+
● z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
● z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
Poprzednie części komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ukazały się:
cz. 1 – 23 listopada 2016 r. (nr 226)
cz. 2 – 21 grudnia 2016 r. (nr 246)
cz. 3 – 18 stycznia 2017 r. (nr 12)
cz. 4 – 15 lutego 2017 r. (nr 32)
cz. 5 – 22 marca 2017 r. (nr 57)
cz. 6 – 19 kwietnia 2017 r. (nr 76)
cz. 7 – 24 maja 2017 r. (nr 99)
cz. 8 – 21 czerwca 2017 r. (nr 118)
cz. 9 – 19 lipca 2017 r. (nr 138)
cz. 10 – 16 sierpnia 2017 r. (nr 157)
cz. 11 – 20 września 2017 r. (nr 182)
cz. 12 – 18 października 2013 r. (nr 202)
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl
Wykaz skrótów
konstytucja – ustawa z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1963 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
k.p.a. – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
p.z.p. – ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
u.g.n. – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2126 ze zm.).
u.o.z. – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1840).
u.o.z.z.z.c. – ustawa z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1855).
u.o.p. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).
u.p.b. – ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).
u.p.e.a. – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.).
u.ż.w.w.o.p. – ustawa z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1483 ze zm.).