Sprawa dotyczyła zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, z którym to roszczeniem wystąpiło towarzystwo budownictwa społecznego w K. przeciwko miastu K.
TBS zbudował w tym mieście osiedle wraz z siecią wewnętrznych ulic i dróg. Ich własność przysługiwała wyłącznie towarzystwu jako zarządcy i właścicielowi terenu. Ponosiło ono także wszelkie koszty ich utrzymania, oświetlenia i remontów. Jednak zdecydowało się na wytoczenie powództwa przeciwko gminie, głównie dlatego, że osiedle nie było odgrodzone od dróg publicznych i w efekcie ulice wewnętrzne były w praktyce ogólnodostępne.
TBS wskazywało w pozwie, że miasto wobec ich dróg zachowywało się jak posiadacz zależny, ponieważ z nich korzystało, a ponadto nie sporządziło przed realizacją inwestycji miejscowego planu zagospodarowania, który przewidywałby na terenie osiedla drogi publiczne. Ponadto podkreślało, że miasto nie wydało – w trybie przewidzianym w art. 7 ust. 2–3 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440), stosownej uchwały zaliczającej ulice osiedlowe do kategorii dróg gminnych, a więc dróg publicznych.
TBS-owi nie udało się jednak przekonać do swoich racji sądów zarówno I, jak i II instancji, skargę kasacyjną towarzystwa oddalił również Sąd Najwyższy.
W uzasadnieniu podkreślił, że jedynymi argumentami za uznaniem zobowiązania miasta do zapłaty było przedstawienie wielu zaniechań, jakich rzekomo się dopuściło.
– Pozew opiera się na twierdzeniu, że miasto jest posiadaczem zależnym i z tego tytułu ma ponosić określone koszty. Ale posiadanie polega na wykonywaniu czynności z nim związanych, na realizacji władztwa nad rzeczą albo korzystania z niej i pobierania pożytków. Nie polega na zaniechaniach. Skoro powództwo oparte jest na wskazaniu posiadania zależnego i korzystania z rzeczy, to trzeba udowodnić, że miasto wykonywało jakieś czynności w tym zakresie. Tego zaś nie zrobiono – powiedziała sędzia Maria Szulc.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Najwyższego z 18 października 2017 r., sygn. akt II CSK 816/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia