Czy wniesienie opłaty sądowej za pośrednictwem podmiotu innego niż bank lub Poczta Polska jest jednoznaczne z jej dokonaniem, czy następuje to dopiero w momencie, gdy pieniądze wpłyną na rachunek sądu? Nad tym pytaniem prawnym będzie się zastanawiać skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W sprawie, na kanwie której powstało pytanie prawne, mężczyzna wniósł zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W orzeczeniu tym sąd odrzucił jego skargę na decyzję dyrektora izby skarbowej dotyczącą VAT. Powód? Niedochowanie terminu opłacenia wpisu od wniesionej skargi. Mężczyzna przelał bowiem w odpowiednim czasie wymaganą sumę za pośrednictwem agencji finansowej, jednak faktyczna realizacja przelewu na rachunek sądu nastąpiła dopiero dnia następnego, czyli już po upływie terminu zakreślonego do dokonania tej czynności.
NSA, rozpoznając zażalenie, uznał, że kwestia uiszczania opłat sądowych na konto bankowe sądu budzi poważne wątpliwości. Zarówno bowiem przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.), jak i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221, poz. 2193 ze zm.) nie regulują szczegółowo trybu dokonywania wpłat w ten sposób. W art. 219 par. 2 p.p.s.a. ustawodawca wskazał jedynie, że oprócz wnoszenia opłat sądowych gotówką do kasy sądu możliwe jest również ich uiszczanie na rachunek bankowy właściwego sądu administracyjnego. W przepisach wykonawczych powyższa kwestia nie została jednak dokładniej uregulowana.
W orzecznictwie NSA także brakuje jednolitego stanowiska. Z niektórych orzeczeń wynika bowiem, że dla uznania wydania dyspozycji przelewu za moment wniesienia opłaty nie ma znaczenia, czy zleceniobiorcą strony jest bank, czy też jakakolwiek instytucja finansowa realizująca tego typu usługi w granicach obowiązującego prawa. Funkcjonuje jednak także pogląd przeciwny, zgodnie z którym strona, zlecając czynność dokonania opłat innym podmiotom niż banki i poczta, działa na własne ryzyko związane z niedokonaniem opłaty w terminie.
Powyższe rozbieżności skłoniły NSA do skierowania pytania prawnego do składu siedmiu sędziów tego sądu.