Nasz wójt zarządzeniem zwiększył wydatki budżetu o 22 tys. zł na dotację dla placówki oświatowej będącej prywatnym podmiotem. Jednak zmieniono dane tylko w części „wydatki budżetu”, a w załączniku „planowane dotacje dla sektora” spoza finansów publicznych takiej zmiany nie wprowadzono. Taki dokument przekazano już regionalnej izbie obrachunkowej. Czy naruszyliśmy prawo?
Z opisu wynika, że wójt zwiększył wydatki budżetu gminy (w tym przypadku dotacje) na cel związany z systemem oświaty – przeznaczył dla placówki oświatowej 22 tys. zł. Zwiększenia dokonano jedynie w wydatkach budżetu, pomimo, że istniał załącznik – plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. W związku z tym należy zwrócić uwagę na ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). Z art. 211 ust. 5 tej ustawy wynika, że uchwała budżetowa składa się z:
1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) załączników.
Z kolei zgodnie z art. 214 pkt 1 tej ustawy w załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się: zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zaś z art. 215 ust. 1 ww. regulacji wynika, że zestawienie, o którym mowa, sporządza się w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Wyodrębnia się tam dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań JST.
Z tych regulacji płynie wniosek, że gminę obowiązuje przede wszystkim zasada jedności i spójności budżetu. Wyraża się ona m.in. w tym, że postanowienia zawarte w budżecie muszą być zgodne z treścią załączników do uchwały budżetowej, a postanowienia zawarte w załącznikach muszą być wewnętrznie spójne. Takie stanowisko prezentowane jest również w praktyce nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych (por. np. uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 13 stycznia 2016 r., znak 1/8/2016).
Tak więc należy przyjąć, że wójt, dokonując zmiany w budżecie gminy, nie dokonał jednak wszystkich koniecznych zmian. Włodarz powinien bowiem zmienić również załącznik dotyczący planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych właśnie o wymienioną kwotę. Doszło więc do naruszenia ww. regulacji prawnych.
Co do kwestii nieprawidłowości w tym zakresie to dopiero w trakcie analizy postanowień zarządzenia zmieniającego i ta kwestia stanie się przedmiotem postępowania nadzorczego regionalnej izby obrachunkowej. Takie postępowanie odbywa się na podstawie ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561).
Z dużym prawdopodobieństwem należy jednak sądzić, że w tym zakresie kolegium regionalnej izby obrachunkowej stwierdzi nieistotne naruszenie prawa w oparciu o art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 wspomnianej ustawy w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).