Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie zgadza się na zmianę zasad ubiegania się przez właścicieli prywatnych nieruchomości o rekompensatę od gmin za zajmowanie mieszkań przez eksmitowanych lokatorów
Senatorowie zaproponowali, aby właściciel, czekający na eksmisję lokatora, któremu gmina nie zapewniła jeszcze lokalu socjalnego, dostawał odszkodowanie w wysokości czynszu, który otrzymałby za najem mieszkania na wolnym rynku. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, który zaproponowali senatorowie.
Zdaniem MIB obecne przepisy dostatecznie regulują tę materię.
– Nie mogę zatem przychylić się do propozycji zawartych w projekcie – informuje Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa, w opinii do inicjatywy senatorów.
MIB wskazuje, że już teraz właściciel mieszkania, które zajmuje lokator z prawem do lokalu socjalnego, może ubiegać się o odszkodowanie do gminy. Naprawienie szkody obejmuje straty, które poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Przepisy dają więc wynajmującemu prawo do roszczenia o wynagrodzenie, które obejmuje kompensatę utraconych korzyści, jakie właściciel uzyskałby, gdyby lokal wynajął. Resort podkreśla, że odszkodowanie objęłoby nie tylko równowartość czynszu, ale też pełną szkodę wynikającą z korzystania z lokalu przez osoby nieuprawnione, czyli także opłaty eksploatacyjne. Jeżeli chodzi natomiast o moment powstania odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie gminy, to również, zdaniem resortu, nie wymaga on doprecyzowania.
MIB wskazuje, że należy uznać, że samorząd jest obowiązany płacić je od chwili poinformowania o prawomocnym wyroku eksmisyjnym, w którym pozwany były lokator został uprawniony do lokalu socjalnego.
Projekt nie podoba się też gminom. Po pierwsze, wskazują, że nie zawiera on oceny skutków regulacji. W uzasadnieniu wskazane jest jedynie, że „projektowana ustawa nie powoduje bezpośrednich skutków dla budżetu państwa”. Tymczasem odczują je samorządy. – Administracja samorządowa jest częścią administracji państwa, a budżet samorządów częścią budżetu państwa – zaznacza Marek Olszewski, przewodniczący ZGW RP.
Po drugie, problem orzeczeń sądów w zakresie zapewnienia lokali socjalnych dla eksmitowanych jest w skali kraju znaczny i złożony.
– Projektowana regulacja nie zawiera żadnych prób rozwiązania nabrzmiałego problemu, który jest przecież spowodowany drastycznym brakiem lokali socjalnych oraz funduszy na nie – uważa Olszewski. A to jest przyczyna zajmowania przez eksmitowanych lokatorów mieszkań prywatnych właścicieli.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie prac Senatu