Gmina, która przeznaczyła pieniądze na modernizację bazaru, może potrącić cały VAT naliczony przy realizacji inwestycji – orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.
NSA uznał, że samorząd ma prawo do pełnego odliczenia, mimo że prowadzi zarówno działalność opodatkowaną (odpłatne udostępnianie miejsc do handlu), jak i nieopodatkowaną (pobór opłaty targowej).
To nie pierwszy taki wyrok. Podobnie sąd kasacyjny orzekał w wyrokach o sygn. akt I FSK 1736/14, I FSK 835/15, I FSK 93/15, I FSK 1031/14. Fiskus nie cofnął jednak skargi kasacyjnej.
Spór o prawo do pełnego odliczenia VAT toczyła gmina, która zapłaciła z własnych środków za opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją targowiska, przebudowę kanalizacji sanitarno-deszczowej, nawierzchni płyty oraz ogrodzenia. Wyjaśniła, że wykorzystuje obiekt do czynności opodatkowanych. Chodziło o usługę polegającą na rezerwacji stoisk handlowych w zamian za opłatę rezerwacyjną. Niezależnie od tego pobiera również opłatę targową, z tytułu której nie jest podatnikiem VAT. Uważała jednak, że mimo, że ją egzekwuje, to ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy modernizacji (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).
Reklama
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu był innego zdania. Zwrócił uwagę na to, że targowisko służy do czynności opodatkowanych, jak i tych, z tytułu których gmina nie jest podatnikiem VAT. W związku z tym uznał, że pełne odliczenie nie wchodzi w grę. Jego zdaniem, w oparciu o art. 86 ust.7b ustawy o VAT, gmina powinna obliczać udział procentowy, w jakim wykorzystuje targowisko do celów działalności gospodarczej i odliczyć VAT tylko w tej części.
Gmina wygrała jednak w sądach administracyjnych. Już WSA w Poznaniu orzekł, że pobór opłaty rezerwacyjnej daje jej prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków na modernizację bazaru. Zwrócił też uwagę, że opłata targowa byłaby należna gminie także, wtedy gdyby nie przebudowała targowiska.
Tak samo orzekł NSA. Wyjaśnił, że budowa targowiska, jego modernizacja i utrzymanie nie służą pobieraniu opłaty targowej – ta bowiem jest zobowiązaniem podatkowym wynikającym z prowadzenia sprzedaży na terenie gminy, a nie korzystania z samego targowiska. Uznał więc, że targowisko jest wykorzystywane do działalności gospodarczej w całości.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 29 sierpnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1148/15