W dziesiątej części komentarza omawiamy środki egzekucyjne w egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. Przez takie w piśmiennictwie rozumie się zinstytucjonalizowane formy przymusu państwowego stosowane w celu doprowadzenia do wykonania obowiązków.
W pierwszej kolejności komentujemy przepisy o egzekucji z wynagrodzenia za pracę. To ostatnie pojęcie definiowane jest jako wynagrodzenia oraz niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz na innej podstawie, jeżeli z tego tytułu otrzymuje on okresowe świadczenia pieniężne, np. chodzi tu o umowy-zlecenia. Rozumienie tego terminu jest szersze niż to określone w prawie pracy. Dotyczy bowiem również świadczeń wynikających z umów cywilnoprawnych. Przy stosowaniu tego środka na pracodawcy spoczywa wiele obowiązków. Przykładowo musi on złożyć odpowiednie zestawienia i naliczyć odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie. Pracodawca, realizując obowiązki wynikające z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, spełnia funkcję zbliżoną do poborcy skarbowego. Podobnym w konstrukcji środkiem jest egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej. W dalszej kolejności omawiamy egzekucję z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu, z jednoczesnym wezwaniem, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z konta do wysokości zajętej wierzytelności, lecz bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu. O zajęciu zawiadamia się także zobowiązanego. Na końcu komentujemy m.in. przepisy dotyczące egzekucji z wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych, praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych, papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, weksli czy autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej.
Kolejna część komentarza ukaże się 20 września.