W dziesiątej części komentarza omawiamy środki egzekucyjne w egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. Przez takie w piśmiennictwie rozumie się zinstytucjonalizowane formy przymusu państwowego stosowane w celu doprowadzenia do wykonania obowiązków.
W pierwszej kolejności komentujemy przepisy o egzekucji z wynagrodzenia za pracę. To ostatnie pojęcie definiowane jest jako wynagrodzenia oraz niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz na innej podstawie, jeżeli z tego tytułu otrzymuje on okresowe świadczenia pieniężne, np. chodzi tu o umowy-zlecenia. Rozumienie tego terminu jest szersze niż to określone w prawie pracy. Dotyczy bowiem również świadczeń wynikających z umów cywilnoprawnych. Przy stosowaniu tego środka na pracodawcy spoczywa wiele obowiązków. Przykładowo musi on złożyć odpowiednie zestawienia i naliczyć odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie. Pracodawca, realizując obowiązki wynikające z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, spełnia funkcję zbliżoną do poborcy skarbowego. Podobnym w konstrukcji środkiem jest egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej. W dalszej kolejności omawiamy egzekucję z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu, z jednoczesnym wezwaniem, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z konta do wysokości zajętej wierzytelności, lecz bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu. O zajęciu zawiadamia się także zobowiązanego. Na końcu komentujemy m.in. przepisy dotyczące egzekucji z wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych, praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych, papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, weksli czy autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej.
Kolejna część komentarza ukaże się 20 września.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
Dotychczas w tygodniku Samorząd i Administracja komentowaliśmy ustawy:
● z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
● z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
● z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
● z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
● z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
● z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
● z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195), chodzi o program 500+
● z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960)
Poprzednie części komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ukazały się:
cz. 1 – 23 listopada 2016 r. (nr 226)
cz. 2 – 21 grudnia 2016 r. (nr 246)
cz. 3 – 18 stycznia 2017 r. (nr 12)
cz. 4 – 15 lutego 2017 r. (nr 32)
cz. 5 – 22 marca 2017 r. (nr 57)
cz. 6 – 19 kwietnia 2017 r. (nr 76)
cz. 7 – 24 maja 2017 r. (nr 99)
cz. 8 – 21 czerwca 2017 r. (nr 118)
cz. 9 – 19 lipca 2017 r. (nr 138)
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl
Wykaz skrótów
k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)
k.p.c. – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)
k.s.h. – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.)
r.t.z. – rozporządzenie ministra finansów z 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1278)
r.w.d.e.n.p. – rozporządzenie ministra finansów z 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1339)
u.e.r.f.u.s. – ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1383)
u.f.p. – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)
u.o.i.f. – ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 ze zm.)
u.o.p . – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)
u.p.b. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.)
u.p.s. – ustawa z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 21 ze zm.)
u.p.u. – ustawa z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2077)
u.p.p. – ustawa z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481)
u.p.w. – ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 160)
u.s.k.o.k. – ustawa z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1910 ze zm.)
u.s.m. – ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
u.o.n.d.f.p. – ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1311)
u.p.e.a. – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.)
u.u.p. – ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1572 ze zm.)